Wolkom by Goedfrysk

Dizze side ferdwynt healwei 2021.
Wy ferwize jim graach troch nei de Afûk

 

Wolkom by goedfrysk.nl. Dizze side is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Guon minsken binne o sa foar it Frysk mar hawwe muoite mei it skriuwen fan har taal. Dizze hiemside is de oplossing foar dat probleem.

Jo stjoere in tekst op (yn it Frysk) nei dit e-mail adres: ynfo@fryskebeweging.nl

Ús frijwilligers sjogge de tekst foar jo nei en stjoere dy nei jo werom. Soks bart fertroulik en is fergees.

Hokfoar teksten sjogge wy nei?
Teksten foar de skoalkrante
Wichtige e-mails
Sollisitaasjebrieven
Teksten foar de doarpskrante
Bertekaartsjes
Jo kinne it sa gek net betinke of wy sjogge it nei op staveringsflaters!

 

Frysk leare baby