Wolkom by Goedfrysk

Wolkom by goedfrysk.nl. Dizze side is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Guon minsken binne o sa foar it Frysk mar hawwe muoite mei it skriuwen fan har taal. Dizze hiemside is de oplossing foar dat probleem.

Jo stjoere in tekst op (yn it Frysk) nei dit e-mail adres: ynfo@goedfrysk.nl

Ús frijwilligers sjogge de tekst foar jo nei en stjoere dy nei jo werom. Soks bart fertroulik en is fergees.

Hokfoar teksten sjogge wy nei?
Teksten foar de skoalkrante
Wichtige e-mails
Sollisitaasjebrieven
Teksten foar de doarpskrante
Bertekaartsjes
Jo kinne it sa gek net betinke of wy sjogge it nei op staveringsflaters!

 

Frysk leare baby