Fryske Beweging

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t in tal organisaasjes by oansletten binne.

De Ried wurket mei in Deistich Bestjoer en sa’n 10 wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Alle kommisjes beoarderje selsstannich in beskate taak. De nammen fan de kommisjes sizze faaks genôch oer wêr’t se mei dwaande binne. Foar in part strike de aktiviteiten mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Dêrnjonken is de Ried mei-organisator fan de Fryske Reklamepriis en rikt hja ien kear yn ‘t jier de Fear yn ‘e Broek út. De Ried is aktyf op it ynternet. Sa is de Ried te finen op Facebook, Hyves en Twitter. Ek hat de Ried ferskate siden om minsken yn de kunde komme te litten mei it Frysk, lykas www.itnijs.nl, www.goedfrysk.nl, www.fryskprinteboek.nl, www.fryskebeweging.nl

Binne jo ek wiis mei de Fryske taal en fine jo dat der aksje ûndernommen wurde moat om de taal te behâlden, jou jo dan fergees op as Maat fan de Fryske Beweging. Dat kostet jo neat. Jo krije ien kear yn de twa wiken in digitale nijsbrief. Mei dizze brief hâlde wy jo op de hichte fan alles wat bart mei de Fryske Beweging en de Fryske taal.  Jou jo hjir op (is in keppeling).

Jo kinne ek ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dan krije jo fjouwer  kear yn ‘t jier ús blêd ‘Swingel’ en de twawyklikse digitale nijsbrief. Ek  kinne jo dan meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

Stiper fan de Ried fan de Fryske Beweging binne jo foar € 20,- it jier.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.nl. Wy besykje jo mail sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Belje kin ek: 058-2138913