Fryske siswizen

Sprekwurden (út it FHWB)

Dy’t a seit, moat ek b sizze. Dy’t begjint, moat ek trochsette.

Better hjoed in aai as moarn in hin. Men kin better it wisse foar it ûnwisse nimme.

In heal aai is better as in lege dop. Wês mei in bytsje tefreden as mear ûnberikber is. Ek: eat is better as neat.

It aai wol wizer wêze as de hin. Bern, jongelju wolle it better witte as har âlden.

Dy’t aaien hat, kin doppen meitsje. Dy’t in soad jild hat, kin in soad útjaan.

Dy’t a seit, moat ek b sizze. Dy’t begjint, moat ek trochsette.

Better hjoed in aai as moarn in hin. Men kin better it wisse foar it ûnwisse nimme.

In heal aai is better as in lege dop. Wês mei in bytsje tefreden as mear ûnberikber is. Ek: eat is better as neat.

It aai wol wizer wêze as de hin. Bern, jongelju wolle it better witte as har âlden.

Dy’t aaien hat, kin doppen meitsje. Dy’t in soad jild hat, kin in soad útjaan.

Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze. Men moat net alles op ien kaart sette, men moat jins gelok net fan ien ding ôfhingje litte.

Al klaait men in aap yn side en brat, hy hat en hâldt in neaken gat.Opskik makket in ûnkreas mins net kreas of in ûnbeskaafd mins net beskaafd.

It lytste aas hat it measte geraas.Lytse bern meitsje it measte leven. Ek: dy’t neat yn te bringen hat, fiert it steilste wurd.

Dy’t oer, nei achten komt, moat foar njoggenen wer fuort. De letkommer kin syn plan net folbringe.

In goed advokaat moat in oar fan e stoel prate kinne en gean der sels op sitten. In goed advokaat moat it fan wurden ha om it doel te berikken.

Aken en Keulen binne net yn ien dei boud.In dreech karwei freget tiid en geduld.

Ald by jong dat giet mar selden goed. In grut ferskil yn jierren tusken man en frou yn it houlik giet mar selden goed.

Ald en earm is bodders lean. Ald en earm is it lean fan de arbeider.

Ald moat nij fertsjinje. De âlde klean moatte sa lang droegen wurde oant de nije betelle wurde kinne.

Dy’t net âld wêze wol moat him jong hingje litte. Wa’t net lid wêze wol, de ûngemakken fan de âlderdom net ûndergean wol, kin der mar better fuort in ein oan meitsje.

It wurdt jin âld net frege, wat men jong droegen hat. Mei de libbensstriid dy’t men hat of hân hat, wurdt gjin rekken holden .

Sa’t de âlden sjonge, sa piipje de jongen. De bern dogge krekt-en-gelyk as de âlden.

Alden moatte stjerre, jongen kinne stjerre. De dea makket gjin ûnderskied tusken jong en âld.

Ien âlder kin better seis bern ûnderhalde as seis bern ien âlder.Alden dogge mear foar de bern as bern foar de âlden.

Foar de âlderdom binne gjin krûden woeksen. De âlderdom is net tsjin te hâlden.

Alden en bern spint ferkeard jern. Alden en bern moatte net te lang byinoar wenje.

Allemans freon, allemans gek. Wa’t elkenien te freon hawwe wol, hat gjin freonen.

Alles kin behalven in neakene keardel yn ’e bûse skite. Men kin it hast sa raar net be­tinke of it is mooglik.

Alles kin, as it mei ferdrach giet. Mei oerlis en geduld is alles mooglik.

Alles wat liket is noch net wier. It is faak oars as it der útsjocht, men kin net (altyd) op it uterlik ôfgean.

Allikefolle is goed te dielen. Eltsenien likefolle is de bêste wize fan ferpartsjen.

Alweroan libbet noch. Men moat altyd wer oan it wurk.

Tolve ambachten en trjettjin ûngelokken. Wa’t hieltyd fan berop feroaret, docht yn gjin inkeld berop goed wurk.

It ark dellizze. (= stjerre)

Nei de lodde rûke. (net lang mear libje)

Foar ‘t lêste anker lizze. (siik wêze sûnder kâns op better wurde)

Hy rûkt al nei ‘t strie. (net lang mear libje)

De skonken útstekke. (stjerre)

Yn ‘e ûnderste loege sitte. (siik wêze sûnder kâns op better wurde)

Blauwe Fedde stiet om ‘e doarsherne. (de dea kin alle stuiten yngripe)

Oan ‘e igge komme. (stjerre)

Ut ‘e skroeven wêze.

No komme de keallen út ‘t hok. (biedwurd “Sc Heerenveen”)

In lyk man is in ryk man.

It is skrabjen om ‘e kant.

Net fan ien brims bauje.

Fan oere noch pompstôk witte.

‘t Kin better fan de skeaf as fan de bân.

Alle waar is nei syn jild!

It komt in dea baarch op in stek net mear oan.

Dat is in stik bûter yn ‘e brij.

Ree jild ( op de fingerseinen) tinget foel.

Twa foar ien sjen.

Mei ien each de nije wike yn sjen.

Hy sjocht mei ien each nei de Kúnder en oare nei Willemstêd.

Hy blaast foar ‘t gat.

It is mar sa’n stek yn ‘e bûs.

Sjoch, de bûsdûk waait him nei!

In bek as in opskuorde toffel.

Hy is fan Knyphuzen.

Op ‘e kweanjoggen sitte. (in minne namme hawwe, op in rot plak sitte)

It is gûl om goarre.

In jûne gûl sjocht men net yn ‘e mûl.

Troch de ribben skite en de kont ferkeapje.

Sa hetsich as in bosk sipels.

It is dêr honger bakker en toarst brouwer.

In grinende ko kriget altyd wat (in stilswijende neat)

Op de sintinsje lizze.

Foar de knobus komme moatte.

It snijt roazen en anjelieren.

De lêste jas hat gjin bûsen.

In loft as in brijwein.

It lêste skip moat ek fracht hawwe.

In goed Fries biedt de helte.

In sittend gat kin in bulte betinke.

Dat strykt, hjir lûk ik de planke earst mar ôf.

It bern is der, it moat ret wurde!

Sa leit it lân net! (Sa binne wy it net oerienkommen! Bedrach slotjûn!)

Hja litte de flagge frijwat waaie! (Hja hawwe gâns fertoan!)

Lit de brot no net kealje! (De boel falle litte, yn ’t hûndert rinne litte.)

It is mistich yn ’t kammenet! (It jild is op!)

It is nacht yn ’e nane! (It spul stiet der tsjuster foar, it is malêze, der is neat te belibjen!)

Der is altiten wol eat by in oar, dêrst op stikelstekke kinst! (Der is altiten wol in stok te finen om in hûn te slaan!)

Alle wurden op ’e tosken heine! (Nijsgjirrich wêze, jin gjin wurd ûntkomme litte!)

Mei sêfte team stjoere!

It kin de master misse! (De betûftsten, tûksten kinne ek in flater meitsje, har fersinne.)

In flinke taast yn ’e ponge!

De ponge net yn ’e wyn opsmite kinne! (Gjin jild mear hawwe!)

Foar de knobus moatte! (Foar it rjocht ferskine/ferskine moatte; jinsels ferantwurdzje (moatte)

Nije hearen, nije manearen!

Alle rieders binne gjin dieders! (Goeie riedjouwers, betinkers, binne net altiten taret en help mei om it idee t’n útfier te bringen.)

Fan Knyphústerbuorren komme!

Fan Jousumbuorren komme! (Royaal wêze en de saak stypje!

No sil de bûter jild jilde! Kom op Friezen! (No kriget de saak syn beslach, it sil heve!)

It gappet wider as it byt! (It falt wol wat ta, it sjocht der earnstiger út as yn ’e earste opslach!)