Frysk –Dútsk

FRYSK-DÚTSKPROVISOARYSKE WURDLIST
OP GRÛN FAN
P. Kramer
Seelter Woudebouk 1961
(Stavering modernisearre)

Mei de sykfunksje (Crl+F) fan ‘e browser
litte har de Fryske en Dútske wurden gau fine
Boppedat kin men troch klikken yn’e blauwe
balke links de letters gau berikke.
Tink derom: synonimen wurde skaat troch , betsjuttings troch ;
aais)dop; bijesel
Eier)schale; Bienenzelle
is dêrom te lêzen as:
(aais)dop (Eier)schale
bijesel Bienenzelle

 

10 Pfennig-stik Groschen
aai (it), pl. aaien Ei
aais)dop; bijesel; fingersein; pyptsjettel, pipekop(de) Eier)schale; Bienenzelle; Fingerspitze (die); Pfeifenkopf
aaisdop (de) Eierschale
aaklik traurig, widrig, grausig
aaklik, beroerd elend, schlecht aussehend
aap (de) Affe
aard (it); soart; wize (de) Art
aardich, kibich, mûzich niedlich
aardich, leaf artig
aardich, leaf niedlich, reizend
aardzje arten
aartsbisskop (de) Erzbischof
abt (de) Abt
acht acht
achtinge (de) Achtung
achtjaan op beachten
achtsje achten
achtslaan be)achten
achtste achte
achttjin achtzehn
achttjinde achtzehnte
adel (de) Adel
adeldom (de) Adelschaft
advokaat (de) Rechtsanwalt
akel, skril, gril grell
akkelei (de) Glockblume
akkoart! einverstanden!
akster (de) Elster (die)
aktyf aktiv
al schon
al meast grossenteils
al)mei samt
al)temets, bytiden mitunter, zuweilen
al)temets, bytiden zuweilen, bisweilen
âld alt
âld guds (de) Kracke
âld wurde, ferâlderje altern
âlde (de, kaptein) Alte(r)
âlden (pl.) Eltern
âlder älter
alderhanne allerhand
Alderheljen Allerheiligen
âlderleas elternlos
alderlei allerlei
âlderlik elterlich
âldershûs (it) Elternhaus (das)
Aldersielen Allerseelen
âldfrinzich, alderwetsk, âldwrâldsk altertümlich, altmodisch
âldfrysk altfriesisch
âldjiersjûn (de) Silvesterabend
âldman (de) alter Mann
alfte elfte
algemien allgemein
alhiel gjin gar kein
alhiel net gar nicht
alhoewol’t wenn auch
âlje, brulle brüllen
alkoof (it) Alkoven
alle (dagen) jeden (Tag)
alle(gearre) alle
allebeide beide
allegearre meiinoar allzumal
alleman, eltsenien jedermann
alles alles
alles meiinoar alles in allem
alles wiist derop, tsjut derop alles deutet darauf hin
allinken, njonkelytsen allmählich
allinne, allinnich, apart allein
allyksa ebenso, ebenfalls
almacht (de) Allmacht (die)
almachtige (de) Allmächtige
almenak (it) Almanach
almenak (it) Kalender, Almanach
almeugend almögend
alter (it) Altar
altyd, altiten immer, stets
altyd, hieltyd, jimmer immer
alún (it) Alaun (der)
alve elf
alwer schon wieder
ambacht, fak (it) Gewerbe
ambold, ambyld (it) Amboss
amer (de) Eimer
amerikaansk amerikanisch
amje, sykhelje atmen
amme, azem, siken (de) Atem
amt (it) Amt (das)
amtlik, offisjeel amtlich
anderje, antwurdzje antworten, erwidern
andert (it) Antwort
angel (de) Angel
angelje angeln
Angelus liede Angelus läuten
ankel (it) Knöchel, Enkel
anker (it) Anker
antlit, gesicht (it) Antlitz, Gesicht
antsje anschwellen vom Euter bei trächtigen Kühen
antsje Zeichen vou baldiges kalven vorzeigen (bei Kühen)
apart für sich; apart
apart, nuver, eigenaardich eigenartig, sonderbar, seltsam
apel (de) Apfel (der)
apelbeam (de) Apfelbaum
april (de) April
apteek (de) Apotheke
arbeider (de) Arbeiter
arbeidsplak (it), winkel (de) Arbeitsstatte
arbeidzje arbeiten
archlistich, glùpsk hinterlistig
argewaasje (de) Ärger
ark foar ‘t lizzen fan ‘e skearing (by ‘t weevjen) Gerät zum Aufziehen der Kette (beim Weben)
ark om bôle yn ‘e ûne te skowen Gerät zum Broteinschieben im Ofen
ark, reau (it) Gerät, Werkzeug
artikel (it) Artikel (der)
as wie
as f. sjitspoel (de, yn weeftou) Achse v. Schiessspule (die, im Webstuhl)
as, bywannear’t wenn
as, spille (de) Achse
as; doe’t als
atter, matearje (de) Eiter (der)
atterje eitern
augustus, rispmoanne (de) August (der)
aute (de) Kraftfahrzeug
avensearje, oanmeitsje sich beeilen, fortmachen
azem; wyn (de) Puste
b(o)arste, knappe platzen
baai (it, stof) Wollstoff, Boi
baaie baden
baaigast (de) Badegast
baan (de) Bahn
baan; libbensrin (de) Laufbahn
baantsje (it) Ämtchen
baar, keal bar
baarch (de), swyn (it) Schwein
baas (de) Meister, Aufseher
bagaazje (de) Gepäck
baggelje, leikje baggern
bak; kast; kiste (de) Katze
bakboard (it) Backbord
bakke ( hy bakt – bakte – bakt) backen
bakker (de) Bäcker
bakkerij (de) Bäckerei
bakkert (de) gr. Murmelkugel
bakstien, klinkert (de) Ziegel(stein), Backstein
bakûn(e) (de) Backofen
bal (de & it) Ball
balge, pûster (de) Blasebalg
balge, pûster (de) Blasebalg
balke (de) Balken
balke (de, wêrop ‘t de kop fan in mûne rêst) Balken (der, auf dem der Kopf einer Windmühle ruht)
balke dêr’t de “Schiefloop” yn rint Balken in dem die “Schiefloop” läuft
balke yn boat Balken im Boot
balkje dêr’t in twaspan de Eenboom mei omheechhâldt Stange mit der die Pferde die Deichsel tragen
balslaan (it) Ballschagen
balslaander (de) Ballschläger
balspul (it) Ballspiel
balspul foar bern Ballspiel für Kinder
balstien, flint(stien) (de) Feld-, Kiesel-, Pflasterstein
balstjurrich, oeral übereilt, ausgelassen
balte (f. kij) brüllen, muhen (v. Kühen)
balte, âlje (f. keal) brüllen (v. Kalb)
balte, âlje, gûle brüllen, weinen
bân (de) Band (das); Reifen (der)
bang fan wetter wasserscheu
bang foar ‘t ljocht, ljochtskou lichtscheu
bang wurde ängstlich werden
bang, benaud, eangstich bange, ängstlich
bank (de) Bank
bankskroef (de) Schraubstock
barbaarsk, wreed barbarisch
bargeboarstel (de) Borste
bargegebraden (it) Schweinsschnitzen
bargen ringje; turf yn “Ringe” sette Schweine ringen; Torf in “Ringe” setzen
bargeribbe (de) Schweinsrippe
bargetriennen gûle Krokodilstränen weinen
bargetrôge (de) Schweinetrog
bargewarje, -hoedzje Schweinen hüten
barich gewellt
barmhertich, meilydsum barmherzig
barmhertigens, meilydsumens (de) Barmherzigkeit
barne brennen
barnnettel (de) Brennessel
barnstien (it) Bernstein
barre, foarfalle geschehen, sich ereignen
barren (it) Ereignis
barren (it) Vorkomnis
barst (de) Spalt, Riss
bate (de), foardiel (it) Nutzen, Vorteil
bate, nutsje nützen
batting (de) Bohle
be)dije, tier(j)e gedeihen
be)feiligje, fersekerje sichern
be)fine befinden
be)floeie rieseln
be)kletse schwatzen, verleumden
be)komner(nis), soarch (de) Kummer
be)kroanje krönen
be)luorkje, -gnuve auflauern
be)neame be-, ernennen
be)oarderje ordnen
be)straffe strafen
be)swymje, flaufalle ohnmächtig werden
be)taaste, be)fiele, fommelje betasten, fummeln
be)tankje danken
be)tsjûgje bezeugen
be)warje, hoedzje wahren, hüten
be)wend, gewoan gewohnt
be)wine, -wuolje windeln, wickeln
be-, fer)sterkje stärken
be-, ferdjerre (- ferdoar – ferdoarn) verderben
be-, ferlette verhindern
be-, fersterkje verstärken
be-, fertocht weze op.&hellip bedacht sein auf….
be-, ferwege bewegen
be-, ôfharkje abhören
be-, út-)oefenje üben
bea (de), fersyk (it) Bitte (die)
bea (de), gebet (it) Gebet
beahûs (it) Bethaus
beaken (it) Bake
bealgerij (de) Schwelgerei
bealgerij, boddelerij (de) Völlerei
bealgje, bodzje schwer arbeiten, sich abquälen
beam (de) Baum
beam)roegje roden
beambast (de) Baumrinde, Borke
beamfrucht (de) Baumfrucht
beamkekladder (de) Baumläufer
beamotter (de) Baummarder
beamstamme (de) Baumstamm
beamstobbe (de) Strunk (der, v. Bäume)
bean(tsje)stôk (de) Bohnenstange
beane (de) Bohne
beantsje) triedzje Fäden ziehen (v. Bohnen)
beantsjepuntsje, -triedzje Bohnen topfen
bear (de) Bär
bear (de, baarch) Eber
bearbeidzje bearbeiten
bears (de) Barsch
bebouwe bebauen
bêd (it) Bett
bêd(op)meitsje bettmachen
bedekke bedecken
bedekke verdecken
bedjerre, ferrotsje faulen
bêdkrûk (de) Wärmkruke
bedoarn (f. tsiis); wrak verdorben ( v. Käse)
bedoarn, goar; rottich faul, verdorben
bedongje überdüngen
bedrach (it) Betrag
bedrage trügen
bedrage ( – bedragen) betrügen
bedrager (de) Betrüger
bedriuw (it) Betrieb
bedriuwe betreiben
bedriuwsgebou (it) Wirtschaftsgebäude
bedroch (it) Betrug
bedrôvjend; tige betrüblich; sehr
bêdstrie (it) Bettstroh
beëdigje vereid(ig)en
beëingje, dien meitsje beend(ig)en
beevje beben
befalle, oanstean, noaskje gefallen
befarber schiffbar
befarre befahren, beschiffen
befeiligje, bewarje verwahren
befel (it) Befehl
befêstigje fest(ig)en
befêstigje, fêstmeitsje befestigen
befetsje, ynhâlde enthalten
befiele befühlen
befieming (de) Umfang
befke, wyt (it) Beffchen
beflyster (de) Ring-, Graudrossel
befoardering (de) Förderung
befoarderje, helpe, stypje fördern
befochtsje, wietmeitsje, wietsje feuchten
befochtsje; boarne tränken
befoege zuständig
befolking Bevölkerung
befreegje befragen
befreone befreundet
befrije befreien
befrijing (de) Befreiung
begapper (de) Gaffer
begear(j)e begehren
begearich begierig
begearich, ynklauwerich habgierig
begearlik begehrlich
begearte (de) Begier(de)
begjin (it) Anfang, Beginn
begjingat (it, by ‘t turfgraven) Vorstechgrube (die, beim Torfgraben)
begjinne anfangen
begjinne (- begûn – begûn) anfangen, beginnen
begjinne (- begûn – begûn); oanfetsje, oanpakke) anfassen
begjinne, yngean eintreten
begoedige wohlhabend
begrave begraben
begripe fassen, begreifen, verstehen
begroetsje begrüssen
behâlde be-, erhalten
behâlde beibehalten
behâlde erhalten
behannelje behandeln
beharkje belauschen
behearskje behersschen
behelpsum wêze verhelfen
behierre behaart
behindering (de) Behinderung
behinderje behindern
behindich nicht gross, schlank, handlich
behingje behängen
bei (de) Beere
beide beide
beikeheide (de) Heidebeere
beitse, ûntsmette (fan sied) Samen beizen
bejubelje bejubeln
bek (de) Maul
bek (de) Maul (das), Schnabel
bekeare bekehren
bekearing (de) Bekehrung
bekende (de) Bekannte(r)
bekenne bekennen
beker, biker beker, biker
beker, biker (de) Schafsknochen zum Spielen
bekflaaie einem nach dem Mund reden
bekken (it), skaal (de) Becken
beklaaie bekleiden
beklaaie überkleiden
bekleie beklagen
bekling (de) Rückenlehne
bekomme, bedarje, jin bedimje sich) beruhigen, sich beherrschen
belade beladen
belang (it) Belang
beleanning Belohnung
beleare; ynljochtsje belehren
beleavje belieben
belegerje belagern
belêsting (de) Abgabe
belêsting (de) Steuer
belêstingûntdûker (de) Steuerdefraudant
belibje; opfleurje, libbener meitsje erleben; beleben
belizze belegen
beljochtsje beleuchten
beluorkje, begnuve belauern
bemiddelje, soargje foar vermitteln
bemiddelje; ûnderhâlde (ferkear) vermitteln
ben)efterbliuwe zurückbleiben
benammen, fral besonders
benaud beklemmt, beklommen
beneaming; bestelling (de) Bestellung
benei fast, beinahe
beoarderje, oanwize beordern
beoarlogje bekriegen
bepakke bepacken, beladen
beplantsje bepflanzen
beplasterje, berape; (strjit)fluorje pflastern
bepleitsje, ferdigenje verfechten
beppe (de) Grossmutter
beppe (de) Grossmutter
bepraat, oerhelle überredet
beprate besprechen
berabje schmähen, verleumden
berch f. weagen Wellenberg
berch, heuvel (de) Berg
berchhelling (de) Bergabhang
berekke, bestopje (f. fjoer) Feuer mit Asche zudecken
berekken(ing) (de) Berechnung
berekkenje berechnen
berêste op beruhen auf
berggeast (de) Berggeist, Zwerg
bergich bergig
bergje (- burch – burgen) bergen
berik (it) Bereich
berinne belaufen
berjocht (it), tynge (de) Nachricht
berjochtsje berichten
berjochtsje, tynge dwaan, te witten dwaan benachrichtigen
bern (it) Kind
bern (pl.) Kinder (pl.)
berne geboren
berneboartersguod (it) Kinderspielsachen
berneftich, bernlik kindisch, kindlich
berneftigens (de) Kinderei
bernejierren (pl.) Kinderjahre
bernejurk (de) Kinderkleid
bernespul Kinderspiel
bernsbern (it) Enkel (der), Enkelin
bernsk kindisch, senil
beroai, besleur, benul (it) Verständnis, Bewusstsein
beroerje berühren
beroppe berufen
berou,(it), rou, spyt (de) Reue
berte (de) Geburt
bertelân (it), -krite (de) Heimat
berûn (f. loft) bedeckt, bewölkt (v. Himmel)
besearing (de) kleine Verwundung
besearing, wûne (de) Verletzung, Wunde
besearing, wûne (de) Verwundung
besegelje besiegeln
besette besetzen
beside-, út ‘e wei krûpe sich verkriechen
besiedzje besäen
besiedzje übersäen
besinning (de), bewustwêzen (it) Besinnung (die)
besit (it) Besitz (der)
besite (de) Besuch
besitte besitzen
besjen, skôgje, bekypje besehen, begucken
besjitting (de) Beschiessung
besjonge besingen
beskamje beschämen
beskate ynhâldsmjitte Scheffel
beskermhillige (de) Schutzheilige
beskerming (de) Schutz
beskermje, hoedzje schützen
beskiede entscheiden
beskieden bescheiden
beskikber stelle zur Verfügung stellen
beskikke, beskiede verfügen
beskilderje bemalen
beskine bescheinen
beskôgje betrachten
beskot, sket (it) Verschlag
beskriuwe beschreiben
beskriuwing (de) Beschreibung
beskuldigje beschuldigen
beslaan beschlagen
beslach (it) Beschlag
beslach (it, f. fee) Bestand
besleur (it) Besinnung
beslút (it) Beschluss
beslút (it), konklúzje (de) Folgerung
beslute sich entschliessen
beslute; ôfslute beschliessen; sich entschliessen
besmarre beschmieren
besmodzje, besmoargje besudeln
besnije beschneiden
besnoeie (f. beammen) ausästen (v. Bäumen)
besoargje, skaffe verschaffen
besoargje; fersoargje besorgen
bespeure, fernimme ver)spüren, merken
besprinzgje, besprinkelje besprengen
besproeie: wetterje wässern
bêst best
bestean bestehen
bestean dasein
bestek (it), boutekening (de) Bauzeichnung
bestelle; lân bewurkje bestellen
bestimming (de) Bestimmung
bestjoer, bewâld (it) Verwaltung
bestjoerder (de) Fahrer
bestjoere, bewâlde, beheare verwalten
bestjoere, rjochtsje, liede lenken
bestjoerstaal (de) Amtssprache
bestoarmje bestürmen
bestopje, tadekke zudecken
bestraffe bestrafen
bestride, betwinge bekämpfen
bestruie bestreuen
besûnder, apart besonder
besykje; fersykje, ferliede versuchen
besykjen (it) Versuch (der)
betel (de) Meissel
betelje be)zahlen
betelje, útstekke meisseln, ausstemmen
beteutere, betommele betreten, verdutzt
betide misse (de) Frühmesse
betingje ausbedingen
betingje bedingen
betingst (it) Bedingung
betinke bedenken
betrêdzje, begean betreten
betrekke (út) beziehen
betreurje bedauern
betreurje betrauern
betsjinje bedienen
betsjinner (de) Bedienter
betsjutte bedeuten
betsjutting (de) Bedeutung
better besser
better meitsje kurieren
betterje bessern
betûft, fûleindich, flink tüchtig, heftig
betwivelje bezweifeln
beuke (de) Holzhammer (der, zum Flachsklopfen)
beurs, knip (de) Börse
bewaakse bewachsen
bewaar (it) Auf)bewahrung
bewaar (it) Aufbewahrung
bewapene bewehrt
bewarapel (de) Dauerapfel
bewarje auf)bewahren
beweging (de) Bewegung
bewekje bewachen
bewenber bewohnbar
bewenje bewohnen
bewenner (de) Bewohner
bewiis (it) Beweis
bewize beweisen
bewize; útwizing dwaan nachweisen
bewoartele verwurzelt
bewûnderje bewundern
bewuolje umwickeln
bibberje, trilje schlottern
bibel (de) Bibel
bidde beten
biddelje gammelje
biddelje, skoaie betteln
biddelkrom (it) Bettelkrume
biede (- bea – bean) bieten
biennen mês (it, te koerfrisseljen) beinernes Messer (das, zum Korbflechten)
bier (it) Bier
bier)mok(de) Bier)kanne
bier, draachberje Bahre, Trage
bierwoartel (de) Pastinak
bieze)lok, -lak (it) Schnitt)lauch
biezem (de) Besen
biezemrys (it) Besenreis
bigge(l) (de) Ferkel
biisfeint (de) Spassmacher (der)
biisfeint (de) Spassvogel
biizje, bauje umherrennen (v. Kühen)
bij (de), (pl.) bijen, imen Biene
bij(e)koer (de) Bienenkorb
bijeftige talentvoll
bijejier (it) Bienenjahr
bijekening (de) Bienenkönigin, Weisel
bijekoer (de, fral as er noch leech is) Bienenkorb (der, besonders wenn er noch leer ist)
bijestân (de) Bienenbestand
bijker, ymker (de) Imker
bikkel (de) Schafsknochen zum Spielen
bil (it) Hinterbacke
bile (de) Beil (der), Axt
bine (- bûn – bûn) binden
bingel (f. klok); klopper (de) Klöppel
binlik; goedkeap billig
binnen innerhalb, in, hinein, herein, binnen, drinnen
binnen-, ynfleane hereinfliegen
binnen-, yntsjen hereinziehen
binnengean eintreten
binnenste (it) Inland
binnenste (it) Innere
bisdom (it) Bistum
bisskop (de) Bischof
bist, dier (it) Tier
bistesoart (de) Tiersorte
bistewrâld (de) Tierwelt (die)
bite (- biet – biten) beissen
bitter bitter
bjinder (de) Bohner
bjinne bohnern
bjint (de) Pfeifengras
bjintbiezem (de, by’t fjoer) Besen (der, beim Feuer)
bjirk (de, oan seine, sichte) eiserner Ring am Sensen- oder Sichelstiel
bjirk(enbeam) (de) Birke
bjirkerizen biezem (de) Reisigbesen
bjist (de) Biestmilch
blaas)balge; bistehûd (de) Balg
blaffe, bylje kläffen (v. Hund)
blank blank
blau blau
blaumich (de) Aasfliege
blaumieske (it) Blaumeise
blaumûtskes (pl.) blaues Eisenhütlein
blauwe blebberbei (de) Heidelbeere
blauwe knoop Wiesenteufelsabbiss
bleaker, ljochter (de) Leuchter
bleatfoets barfuss
bleatlizze blossliegen
bleatspiele blossspülen
blêd (it); krante (de) Blatt (das); Zeitung
blêdden (pl.) Blätter
blêdguod (it) Blätter (vom Baum)
blêdzje blättern
bleek bleich, blass
blei (de) Blicke (die), Blei
blêrje, mêkje blören, meckern
bliede (- blette – blet) bluten
blier (de) Blatter
blier; blaas; bûle (de) Haut)blase
blieze, blaze blasen
bliid froh, freudig
bliid meitsje, fermeitsje ergötzen, froh machen
blijmoedigens; blydskip (de) Frohsinn (der); Freude (die)
blik (it) Blech
blikke bleichen
blikke (de) Bleiche
blikken blechern
blinke (- blonk – blonken) blinken, glänzen
blinke, glinsterje glänzen
bliuwe (- bleau – bleaun) bleiben
bloed (it) Blut
bloedferjitte blutvergiessen
bloedskuld (de) Blutschuld
bloedsûger (de) Blutegel
bloedwaarm blutwarm
bloei (de) Blüte
bloeie blühen
bloeiselpracht (de) Blütenpracht
blok (it), klosse Kloben (der); Gabelförmiges Nackenholz fur Kühe
blok; stikje boulân (it) Block; kl. Acker
blokfink (de) Kohlmeise
blom (de) Blume
blom)bol (de); siedknop by flaaks Bolle (die); Samenkapsel beim Flachs
blomme-, stoumoal (it) Pollen
blommetún (de) Blumengarten
blossem (de), bloeisel (it) Blüte
bluodrich blutig
blydskip, wille, nju (de) Freude
blykber anscheinend
blykber augenscheinlich
blyn blind
blyn (it) Fensterladen
boade (de) Bote
boadskip (it) Botschaft
boadskipper, gesant (de) Botschafter
boaiem (de, yn boat) Boden (der, im Boot)
boaiem, grûn (de) Boden, Grund
boaiemplanke (de, yn “Mutte”) Bodenplanke (die, in “Mutte”)
boaiemribbe (de, yn boat) Bodenrippe (die, v. Schiff)
boaiemstokje (it, by kuorfrisseljen) Bodenstecken (der, beim Korbmachen)
boal (de) Henker
boar (de) Bohrer
boar(s)omslach (it) Bohrkurbel
boarch (de) Bürge
boarch (de), kastiel (it) Wehrburg
boarch, stins (de) Burg
boarchfoud (de) Burgvogt
boarchsizze, goedsizze Bürgschaft leisten
boarchsizzing (de) Gewährleistung
board (it, f. skip) Borte (der, v. Schiff)
board(e), râne (de); boerd (it) Borte (die , Sims
board(tsje) (de, it) Halskragen
boargat (it) Bohrloch
boargemaster (de) Amtmann
boargemaster (de) Bürgermeister
boarger (de) Bürger
boargerkriich (de) Bürgerkrieg
boargerwacht (de) Bürgerwehr
boargje, liene borgen, leihen
boarje bohren
boarne tränken
boarne, welle (de) Quelle
boarre (de) Kater
boarst (it) Brust
boarste bersten
boarstel (de) Bürste
boarstelje bürsten
boarsthout (it, oan weeftou) Brustbaum (der, am Weberstuhl)
boarstrok (de), baitsje (it) Unterjacke
boarstwar(ring) ( (de) Brustwehr
boarters)top (de) Spielkreisel
boartersplak (it); spylrûmte (de) Spielraum
boaskje, trouwe heiraten
boat (it , sûnder roef) Boot (das , ohne Kajüte)
boat (it, mei roef) Boot (das, mit Roof)
bobbekop (de) Dickkopf
bobbekop, domkop; stiifkop (de) Dickkopf; Starrkopf
bocht (de) Bucht
bod (it) Angebot (das, auf Auktion)
bodder, bealger (de) Einer der schwer arbeitet
bodzje, bealgje, wrame schwer arbeiten
boech (de); boarst (it, f. hynder) Bug (der); Brust (die, v. Pferd)
boei (de) Fessel
boek (it) Buch
boek(enbeam) (de) Buche
boekdrukkeunst (de) Buchdruckerkunst
boekel, boekenút (de) Buchecker, Buchel
boel, berêdding (de) Menge (die), Rummel
boel, bringst, brol (de) Kram (der), Sache
boelguod (it), feiling (de) Auktion
boer (de) Bauer
boerd (it), planke (de) Brett
boerehûs (it), huzing (de) Bauernhaus
boerepleats (de) Bauernhof
boerepleats (de) Bauernhof (der, mit Land)
boerepringel (de) Bauerntölpel
boererie (de) Bauernrat
boerinne (de) Bäuerin
boesgroentsje (it), oerstrûper (de) Oberhemd (das), Kittel (der)
boete (de> Busse
boetsje büssen
boezem, buozzem (de) Busen
boffert (de) Poffer
boffert (de) Topfkuchen
bôge (de) Bogen
bôge (de, f. papier) Bogen (der, v. Papier)
bok (de) Bock
boksizer (it) Schlagring
bokweit (de) Buchweizen
bokweitenbrij (de) Buchweizenbrei
bokweitlân (it) Buchweizenacker
bolderich polternd
bolderje, jin tjirgje zetern, poltern
bolderje, oangean poltern
bolderje; lûd prate poltern; laut sprechen
bôle (de); brea (it) Brot
bôlebakke brotbacken
bolje, dúnje bullen (v. Kühen)
bolle (de) Stier, Bulle
bollekeal (it) Stierkalb
bolster, húl (de) Schale, Hülse
bondel (de) Bund
bongelje baumeln
bonke (de) Knochen
bonkebrek (de) Beinbruch
bonkelrêd waagerechtes Rad oben in der Mühle
bonkich beinig
bonkige râne (de) Wulst
boppe oben, über
boppedat ausserdem
boppedat ausserdem
boppeearm (de) Oberarm
boppeinoar übereinander
boppekant (de) Oberseite
boppelippe (de) Oberlippe
bopperuft, pak (it) Oberwindel
boppest, fernaamst oberst
boppeste feanlaach oberste Torfschicht
boppeste souder yn mûne Kapitän
borduersel op bedlekkens Stickerei auf Bettücher
bosk (de); strewel (it) Wald; Busch
bosk (it), bondel (de) Bund, Bündel (das), Schütte
bosk (it, f. jern, hynstehier ensfh.) Bündel (das, v. Garn, Rosshaar usw.)
bosk spinklear flaaks (it) Bündel spinnfertig Flachs
bosk strie (it, te “dokjen”) Strohbündel (das, zum “dokjen”)
bosken strie (dokken) tusken de dakpannen triuwe Strohbündel unter (die) Dachpfannen legen
boskstrie, dat op “~sdai” op in hege peal yn ‘e brân stutsen wurdt Büschel Stroh
bot, grou grob, vierschrötig
bou (de); bousel (it) Bau (der)
bouboer (de) Ackerbauer
boufallich baufällig
boulân (it) Ackerland
boulân (it, eartiids mienskipsgrûn) Esch (der, meistens Ackerland)
boumantsje (it) Bachstelze (die)
boustee, -plak (it) Baustätte
bout, pin (de) Bolzen
bouterrein (it) Baugelände
bouwe; bebouwe (f. lân) bauen; bestellen (v. Acker)
bouwurk (it) Gebäude
braaf brav
braakje mei de slypbrake flachsbrechen mit der eiserner Breche
brak, sâltich brack (v. wasser)
brake (de) Flachsbreche
brake, braakje Flachs brechen
brân (de) Brand
brân yn nôt-ier Rost in Getreideähre
brandewyn (de) Branntwein
brânglês (it) Brennglas
brâning (de) Brandung
branje (de) Brennstoff
brazem, blaai (de) Brachsen
breamês (it) Brotmesser
brede klomp foar ‘t turfgraven, stekklomp breiter Holzschuh zum Torfgraben
breder breiter
breed breit
breedskouderich, dûbel breitschulterig
breedte (de) Breite
breedtegraad (de) Breitengrad
breedtinige foarke foar ‘t turfladen breitzinkige Forke zum Torfladen
brêge (de) Brücke
breid (de) Braut
breid)priem (de) Stricknadel
breidjern (it) Strickgarn
breidsjefte (de) Aussteuer
breidzje stricken
breidzjen (it) Strickzeug
brek (de) Bruch
brekber, bros zerbrechlich
brekke (- briek – brutsen) brechen
breklik gebrechlich
bremerheide Besenginster
breugeman (de) Bräutigam
briede (- brette – bret) (f. aaien) brüten
briede (f. flesk) (- brette – bret) braten
briede op … sinnen auf …
briedhin, klok (de) Gluckhanne
brief (de, it) Brief
briefke; etiket; biljet (it) Zettel
brij (de) Brei
bril (de) Brille
bringe (- brocht(e) – brocht) bringen
broadtsje (it) Brötchen
broadtsje (it) Semmel (die
brobbelje, prottelje brodeln
broddelje, knoffelje pfuschen
broddelje, rûchhouwe pfuschen, stümpern
brodsk brütlustig
broed (it) Brut
broei (de) brühen; gären (v. Heu)
broei (de) Gärung (die, v. Heu)
broeide mâlt (de) Maisch
broek (de) Hose
broeksbûse (de) Hosentasche
broeksbûse; gulp (de) Hosentasche; Hosenschlitz
broer (de) Bruder
brogge (de), brochje (it) Butterbrot (das), Stulle
brogge (de), stik bôle (it) Brot)schnitte
bromme, bromje; grânzgje brummen, murren
bros spröde, brüchig
brot, brout (de) Unflat
brouwe brauen
brûkber brauchbar
brûke ausnutzen, -nützen
brûke benutzen
brûke; nedich hawwe benutzen; brauchen
brûkme (it), wizânsje (de) Brauch (der), Sitte
brulloft, gearjefte (de) Hochzeit
brún braun
brún-pears (kleur fan ‘e âlde Sealter frouljusdracht), sangen braun-violett (Farbe der alten saterschen Frauentracht)
brûns (it) Bronz
brutaal, pertaal brutal
brûzje brausen
bûchsum biegsam
bûde (de) Beule
budel, ponge, pûde (de) Beutel
bûge biegen; beugen
bûgel (de) Bügel
bûgsum, linich geschmeidig
bûk (de), liif (it) Bauch
bûkelje, tommelje purzeln
bûkje, bûtse pauken, schlagen
bûksiik; bros weich (v. Apfel, Brot)
bükweach (de, f. skip) Schiffbauchwelle
bûlje beuteln (v. Mehl)
bult (de) Höcker
bult, heap (de) Haufe(n)
bûn (it) Bund
bûnt bunt, scheckig
bûnzje; poche pochen
buoi, bui (de) Schauer (der), Bö
buorfrou (de) Nachbarin
buorkerij (de) Landwirtschaft
buorljusbesite by gelegenheit fan it nije bier Zusammenkunft der Nachbarn zum Probieren des neuen Bieres
buorman (de) Nachbar
buorrelje sprudeln; wallen
burd (it) Bart
burdich bärtig
bus (de), blik (it) Büchse
bûsdoek (de) Taschentuch
bûse; tas (de) Tasche
bût, bút (de) Beute
bûten ausser(halb), draussen
bûten westen, yn ‘e dûze bewusstlos
bûten-, útdoar (de) Aussentür
bûtengewoan aussergewöhnlich
bûtenkant (de) Aussenseite
bûtenlân (it) Ausland
bûtenlânsk, útlânsk ausländisch
bûtenslaan, dwylje irrereden
bûtenwenstich ungewohnt, aussergewöhnlich
bûtenwenstich, tige (adj.) überaus
bûtenwrâld (de) Aussenwelt
bûter (de) Butter
bûterblom (de) Butterblume (die), Hahnenfusz (der), Ranunkel
bûtergêrs (it) Beinbrech
bûterje buttern
buterje f. molke by ‘t tsjernjen) Butterteile abscheiden ( v.d. Milch)
bûthús (it) Kuhstall
bûthús; hok (it): stâl (de) Stall(e)
bûthúsdoar (de) Stalltür
bûthússouder (de) Stallboden
by bei
by … lâns entlang
by …. lânsrinne entlanglaufen an ….
by gelegenheit bei Gelegenheit
by gelegenheit gelegentlich
by pearen paarweise
by streken strichweise
by ‘t libben zu seinen Lebzeiten
by willen, ree willens
by-, wanleauwe (it) Aberglaube
by-, wanleauwich abergläubisch
bybringe beibringen
bycht, jecht (de) Beichte
bychtfaar (de) Beichtvater
bychtgeheim (it) Beichtsiegel
bychtsje, jechtsje beichten
bychtstoel (de) Beichtstuhl
byfal (de) Beifall
byfuorje zufüttern
byinoar beieinander
byinoar, gear zusammen, beinander
byinoarhâlde zusammenhalten
byinoarhelje zusammenholen
byinoarnimne zusammennehmen
byinoarsykje beieinandersuchen
bylaapje, fersette flicken
bylâns entlang
byldhouwer (de) Bildhauer
bynamme, skelnamme (de) Beiname, Schimpfname
byntjern, fiseltried (it) Bindfaden
byntwurk (it) Gebälk (das, in der Scheune)
bysette (f. ferstoarnen) beisetzen
bystean beistehen
bytiden bisweilen
bytiden mitunter
bytiden, soms zu-, bisweilen
bytiden, tewilen zuweilen, bisweilen
bytiden, wolris zuweilen
bytlich bissig
bytsje (it) Bisschen
bywenje beiwohnen
daagliks, elke dei täglich
daai (it) Teig
daaiich, kliemsk teigig
daaiklute (de) Kloss (der)
daaiskeppe (de) Teigspaten
daalder (de, 3-mark stik) Taler
daam mei pomp; tille (de) Damm mit Wasserröhre; Grabensteg
daam; dyk (de) Damm; Weg
dagen (pl.) Tage
dak (it) Dach
dakjuffer (de, tusken drachhout en muorre) Dachsparren (der, zwiscben Riemenbalken und Mauer)
dakspant (de) Dachsparren
dakspant (de, tusken drachhout en naal) Dachsparren (der, zwischen Riemenbalken und First)
daliks , gau sofort, rasch, schnell
daliks, daadlik, daalk sofort, gleich
damast (it Damast
damje, dimpe dämpfen
damje; dykje; wegen oanlizze dämmen; Wege anlegen
damp, steam (de) Dampf
damprein (de) Nebelregen
danich tüchtig, gehörig
dapper, moedich tapfer
dat dass, damit
dat alles das alles
dau(we) (de) Tau
dauje tauen (vom Tau)
de (art. f., net nom.) der, die (art. f., nicht nom.)
de (art. m., nom.), dy(‘t) (m.) der (art. m., nom.)
de (art. pl.); dyjingen die, den (art. pl.); diejenigen
de (art.f., nom.); dy, dy’t (f., nom.) die (art.f., nom.)
de (art.m., net nom.); dy, dy’t dem, den (art.m.,nicht nom.)
de earste stien fan in hûs Grundstein der
de foarholle yn tearen lûke die Stirn in Falten legen
de frije natoer Freie
de geboadens oanjaan sich einschreiben lassen
de gouden wein himmlisch
de gouden wein (stjerrebyld) kleiner und grosser Bär (Sternbild)
de haadtûken fan in beam Hauptäste (pl. an einem Baum)
de hakken opnimme Reissaus nehmen
de hals útsnije kehlen
de koark derop dwaan verkorken
de kristlike wrâld Christenheit
de mindere wêze unterlegen sein
de moed ferlieze verzagen
de molke ophâlde die Milch nicht gehen lassen (v. Kühe); nicht Wort halten
de oare kant die andere Seite
de proef trochstean sich bewähren
de rjochter hân die rechte Hand
de rûmte ûnder it lege stik fan it dak (de kij steane der) der Raum unterm niedrigem Teil des Daches (Standplatz für Vieh)
de sealter taal die) Saterländische Sprache
de smaak den Geschmack abstumpfend (wird von scharfen Speisen gesagt)
de tastân fan ‘t waar Wetterlage
de tiisdei foar de fêstentiid letzter Dienstag vor den Festen
de tsjinst opsizze den Dienst aufsagen
de) kiel skraabje, brimme räuspern
dea tot
dea (de) Tod
dea)kiste (de), deafet (it) Sarg
dea-, bierguod, hinnekleed (it) Totenkleid
dea-, ôfmeitsje niedermachen
dea-, omkomme umkommen
deabliede sich verbluten
deade (de) Tote
deadlik tödlich
deadsholle (de) Totenkopf
deadwaan, deadzje töten
deadzje, deie töten, erlegen
deagean sterben
deakiste (de) Sarg (der)
deamiel (it ; begraffenis (de) Totenmahl; Begräbnis
deamin, deasiik todkrank
deareitsje kuume
deareitsje zu Tode kommen
deaslaan, -bruie totschlagen
deastraf (de) Todesstrafe
deeglik, deugdsum tüchtig, tugendhaft
deemoedich demütig
degen (de) Degen
dei (de), pl. dagen Tag (der), pl. Tage
deihier (de); deiwurk (it) Tagelohn (der); Tageswerk
deihiersman (de) Tagelöhner
deilis wêze Krach machen
deilisskip (it), ûnienichheit (de) Unfriede
deiljocht (it) Tageslicht
deis, oerdei tagsüber
deiske klean (pl.) Alltagskleider
dekke (- diek – dutsen) be)decken
dekker (de) Dachdecker
dekking (de) Deckung
deklading (de) Deckladung
dekoarearje, ûnderskiede dekorieren
del her)nieder, nach unten, hinab
del)knibbelje niederknien
del)lizze legen
del, deastekke niederstechen
del-, opskriuwe niederschreiben
delbaarne niederbrennen
delfalle herunterfallen
delfalle nieder-, herunterfallen
delfalle, -stoarte abstürzen
delgean heruntergehen
delgean, deltsjen niedersteigen
delglydzje niedergleiten
delhelje herunterholen
delhelje, ôfbrekke niederreissen
delkomme hinabkommen
delling, delte (de) Tal
dellitte niederlassen
dellizze niederlegen
delsakje nieder)sinken
delsette nieder, hinsetzen
delsetting (de) Siedlung
delslaan niederschlagen
delsmite niederwerfen
delstjitte; -stekke; omleechstjitte herunterstechen; -stossen
deltûmelje niederpurzeln, -taumeln
der da, es
dêr dort, da
der (be)stean dastehen
der boppe útstekke überragen
der efterkomme etwas entdecken, erhaschen
der ferlegen en betize útsjend verwirrt aussehend
der in begjin mei meitsje damit anfangen
der om hinne darum zu
der omhinnerinne herumlaufen
der omwei gean dabei hergehen
der sûgich bylizze in guter 0rdnung, glatt
der útglûpe ausschlüpfen
der útlitte herauslassen
der útnimme herausnehmen
der útpike heimlich davon laufen
der) hinneride hinfahren (nicht mit Schiff)
der) ûnderlizze unterlegen
der) útkrije auskriegen
der) útsjen aussehen
der)hinnebringe hinbringen
der)hinnereizigje hinreisen
der)oerhinne überher
der)ôffalle her)abfallen
der)ôfkomme; ôfdoarmje her)abkommen
der)omhinne um herum
der)yn hinein
der)ynkomme her)einkommen, eingehen
der)ynlitte einlassen
der)ynrinne hin)einlaufen
der)ynstekke hin)einstecken
dêrby dabei
derbyhelje, hjirhinne helje herholen
dêrefter dahinten, dahinter
derefteroan hinterher
dêrfan davon
derfan ôfhâlde davon zurückhalten
dêrfoar, derfoar dafür, davor
dêrfoaroer dagegen
dêrhinne dahin
derhinne rinne hinlaufen
derhinne-, fuorttsjen hinziehen
dêrjinsen dort, drüben
dêrmei damit
dermei akkoart gean damit einverstanden sein
dermei oan ‘e gong wêze damit beschäftigt sein, im Gange sein
dêrnei; dêrneffens nachher, darauf, danach
dêrnjonken daneben
deroan dran
dêroan daran
deroan tafoegje hinzufügen
deroer darüber
dêrôf; derôf davon ab, herab
dêrom darum
deromhinne darumher
derop losgean losgehen
dêrop ta daraufzu
dêrop; dêrnei darauf
deropta, ekstra extra
derta oergean; risselwearje, risselwaasje meitsje dazu entschliessen
dêrta; boppedat dazu
dêrtroch dadurch
dertroch bringe durchbringen
dertusken dazwischen
dêrûnder darunter
derûnder eidzje eineggen
dêrút daraus
derút kypjend, treflik ausgezeichnet
dêryn darein
deryn dwaan hineintun
deryn smite hineinwerfen
dêryn; dêroan darin; daran
derynrinne hereinfallen, übel anlaufen
derynsmite hineinwerfen, -schiessen
deugd, trêft (de) Tugend (die)
deugdlikens (de) Güte
deunens, gjirrigens (de) Geiz
dichter (de) Dichter
died (de) Tat
dieder (de) Täter
dief, tsjeaf (de) Dieb (der)
diel hawwe oan sich beteiligen
diel, part (it) Teil
diele, partsje, parte teilen
dieling, ferparting (de) Teilung
dielnimne teilnehmen
diels zum Teil, teils
dieregurdle, taanrûnte (de) Tierkreis
dievich, gnobberich diebisch
diggel (de) Scherbe
dije, tier(j)e; útsette (f. daai) gedeihen; zich dehnen (v. Teig)
dimmen gedemütigt
dimpe, tichtsmite zuwerfen
dimpich, near asthmatisch, kurzatmig, dämpfig
din(nebeam) (de) Kiefer, Föhre (die)
dines dein
ding (it) Ding
diskear diesmal
distrikt (it), krite (de) Bezirk (der)
dit dies, dieses (n.)
divel, duvel, deale (de), Hantsje Pik Taube (die)
diz(en)ich, dok(er)ich nebelig
dize (de) Nebel
dizewolk (de) Nebelwolke
dizich wurde nebelig werden
dizich; stiifkoppich, steech diesig, dunstig; starrköpfig
dizze dieser, diese (m., f., pl.)
djerre (de) Dotter
djip tief
djippens, djipte (de) Tiefe
djippens, djipte (de) Tiefe (die)
djipper tiefer
djipt (it), feart (de) Tief
djoer teuer
djoerabel wertvoll, teuer
djoerte (de) Teuerung
do (de) deutsch
do, dû du
doar (de) Tür
doarp (it) Dorf
doars)klink (de) Türklinke
doarskezyn (it) Türrahmen
doaze (de) Dose
dobbe, kûle (de); dobke (it, yn ‘t fel) Grube (die), Loch (das, im Boden); Grübchen (das, im Fell)
dobbelje würfeln
dobbelstien (de) Würfel
dochs doch
dochs, ommers ja, doch
dochter (de) Tochter
dodzich, traach (f. hynder); swiergeand (f. slot, skroef) träge, langsam (v. Pferd); schwergehend (v. Schloss, Schraube)
doe da(mals)
doe da, dann
doe, doedestiids damals
doek (de, it) Tuch
doek dêr’t de huning troch tjemze wurdt Beutel von Haartuch, durch den der Honig geseiht wird
doel (it) Ziel
doele op hinzielen
doer (de) Dauer
doetiidsk jeweilig
doetiidsk damalig
dof matt, glanzlos
dof, dôf, domp dumpf
dôf, gefoelleas gefühllos
dôf, staf taub
doffert (de) Täuber
dôfhûdich ungehorsam
dôfkap (de, foar ‘t fjoer) Löschkappe (die, für das Feuer)
doft, roeibank (de) Ruderbank
doge taugen
dogeneat, skevel (de) Taugenichts
doke (it, flaainamme) Täubchen (das, Kosewort)
dokter (de) Arzt
dol, pin (de, oan roeiboat) Dolle (die), Ruderpflock
dolk (de) Dolch
dom wiif (it) Zwerg
dom, bloarrich, stom dumm, einfältig
domdrystens (de) Dummstolz, Tollkühnheit
domkop, sokses (de) Schwabber, Dweil
dommekrêft (de) Hebewinde
domp, sêft gedämpft, leise
dompe dumpfes Geräusch machen
dong-, ierdkarre; mjukskroade Mistkarren
dong, mjoks, mjuks (de) Mist, Dünger
donggripe (de) Mistgabel
dongheak (de) Misthaken
dongje; mjoksje, mjuksje misten, düngen
dongwein (de) Mistwagen
doop (de) Taufe
doopfet (it) , fonte (de) Taufstein
doopmiel (it) Taufschmaus
dooptsjûge (de) Pate
doopwetter (it) Taufwasser
dope taufen
dopje, (ôf)puolje abschälen, abhülsen
dôvje, útgean verglimmen
dozyn (it) Dutzend
draagbak foar turf Tragbahre für Torf
draai om ‘e earen (de) Ohrfeige
draaie drehen
draaiend moalsou yn mûne drehender Mehlsieb in der Mühle
draaimûne, malmûne (de) Karussel
draaioargel (it) Drehorgel
draaiwarle (de, oan hoarnkeatling) Wirbel (der, v. Viehketten)
draak (de) Drachen
drachhouten (pl. f. dak) Riemenbalken (der, vom Dach
dracht (de) Kleidertracht (die)
dracht (de, b.g. f. klean) Tracht
drachtich (net f.kij) trächtig (nicht v. Kühe)
drachtich, kalf trächtig (v. Kuh)
drage (- droech – droegen), tôgje tragen
drager (de) Träger
dragonder (de) Polizist, Dragoner
drank (de) , drinken (it) Trank
drave rennen
drave traben
drave, hippelje schnell laufen; hüpfen
dream (de) Traum
dreambyld (it) Traumbild
dreame; drôgje träumen
driftich wêze f. skiep en geiten brünstig sein v. Schafen und Ziegen
driftkop, dolkop (de) Tollkopf (der)
drige, wifkje zögern, schwerfällig sein
driging (de) Drohung
driigje mei straf drohen mit Strafe
driigje, drouwe drohen
drinkdobbe (de, foar fee) Trinkstätte (die, für Vieh)
drinke (- dronk – dronken) trinken
drinken (it) Trinken
drinkstee foar fee Trinkstätte die, für Vieh
drinkwetter (it) Trinkwasser
drip (de) Tropfen (der)
dripkje träufeln, tröpfeln
drippe, dripje tröpfeln
dripstien (de) Tropfstein
driuwe (- dreau – dreaun) treiben
driuwend fean schwimmendes Moor
droane dröhnen
drôch (de) Trugbild
drôch, ferkearde miening (de) Irrwahn
droech trocken
droech (f. iten); skraal (f. bisten, lân); earmtlik nicht fett genug, trocken (v. Essen); mager (v. Tieren, Land); ärmlich
droechte (de) Trockenheit, Dürre
droegerij (de), droechplak (it) Darre (die)
droegje darren
droegje, druie trocknen, dörren
drôf berjocht (it) Trauernachricht
drôger (de) Träumer
drok geschäftig, eilig, beschäftigt
drokte (de) Geschäftigkeit
drokte meitsje Umstände machen
drokte op ‘e merk Marktgewühl
drompel (de) Türschwelle
dronken betrunken
drop (it) Lakritze
drôvens, rou(we) (de) Trauer
drúf (de) Traube
druk, parsing (de) Druck (der)
dryst, frij, pertaal dreist, keck, frech
dryst, manmoedich kühn
dûbel(d) doppelt
dûbeld (f. postuer) gedrungen
dûbelde klyster (de) Misteldrossel
dúdlik deutlich
dúdlik meitsje klarlegen
dúdlik meitsje klarstellen
dúdlik, blykber offenbar
dûk(j)e, jin bûgje, bokje bücken
dûk, bûde (de) Beule, Einbuchtung
dûkel (de) Igelkölben
dûkje, dûke tauchen
duldsumens (de) Duldsamkeit
duldzje, ferneare, talitte er)dulden
dún, sniedún (it) Düne; Schneehaufen
dûns (de) Tanz
dûnsje tanzen
dûnsmuzyk (de) Tanzmisik
duorje, oanhâlde dauern, währen
duorsum dauerhaft
dus also
dus somit
dúst (de) Stoss, Puff
duvel noch dea weder Teufel noch Tod
duvelsk Teufel
dûz(el)ich schwindlig, verwirrt
dûzelich schwindlig
dûzelje; oplichte schwindeln
duzendskoan (de) Tausendschön (das), Bartnelke
dwaan (ik doch, do dochst, hy docht, wy dogge – die – dien); jaan tun
dwaan (ik doch, do dochst, hy docht, wy dogge – die – dien); jaan tun (- tat – getan)
dwaan, hannelje verfahren
dwaande wêze sich beschäftigen
dwaande wêze mei beschäftigt sein mit ….
dweil)trochwiet durchnässt
dweil, fuotwisk (de) Aufnehmer, Scheuerlappen
dweilje aufwischen
dwepe schwärmen , fanatisieren
dwerch (de) Dummkopf
dwers quer; eigensinnig
dwers, mâl verdreht, verkehrt
dwersseame (de) Quersaum
dwersstokjes yn bijekoer sette Querstäbchen im Bienenkorb setzen
dwêst(gj)e löschen (v. Feuer)
dwinger (de) Komposthaufen
dwir(rel)je, rûgelje (b.g. f. snie) faseln; umherirren
dwir(rel)je, rûgelje (b.g. fan snie) wirbeln (z.B. v. Schnee)
dwylje; dwale Schwätzer, Quatschkopf
dy, dij dir; dich
dyk (de) Deich
dylgje tilgen
dyn (f., pl.) deine(r), deinen (f.,pl.)
dyn (m.) dein(em), deinen (m.)
dyn (n.) dein, deinem (n.)
dy’t by ‘t fersideboartsjen sykje moat der beim Verstecken spielen suchen soll
ea jemals
each (it), pl. eagen Auge
eachappel (de) Pupille (die, vom Auge)
eachopslach, loaits (de) Blick
eachslid (it) Augenlid
eagenblik, pas, stuit (it), amerij (de) Augenblick
eagje schauen, blicken
eal edel
eal; ûnselssuchtich edelmütig
eallju (pl.) Edelleute
ealman (de) Edelmann
eamelbult (de) Ameisehaufen
eamelje, jeuzelje alte hinweisende Vorsilbe)
eangje gruseln
eangst (de) Angst
eangst(me), benaudens (de) Angst
eangstich, benaud ängstlich
ear (it) Ohr
ear)beltsje (it), hinger (de) Ohrgehänge
earber, nommel ehrbar
earder eher
eare (de) Ehre
earearjuster vorvorgestern
earen, alear früher, ehemals
earje ehren
earjuster vorgestern
earkrûper (de) Ohrwurm
earlik ehrlich
earm arm
earm (de) Arm
earm-, briedstoel (de) Lehnstuhl
earmbân (de) Armband
earmfol (it) Armvoll
earmkrêft (de) Armkraft
earmoed (de) Armut
earmtakke (de) Ellbogen
earmtlik) kleanguod (it); swabber, omstipper (de); guod, spul (it) ärmliche) Kleidung (die); Landstreicher (der); Zeug (das), Sachen
earn (de) Adler
earne irgends, irgendwo
earne oars anderswo
earne oars sonstwo, anderswo
earne ta ‘n út zu etwas heraus
earne thús wurde heimisch werden
earne) weikomne, fan komme herkommen
earnst, ynmoed (de) Ernst
earnstich ernst(lich)
earnstich nimme für Ernst nehmen
earrebarre (de) Storch
earrebarrebek (de) Storchschnabel
ears (de), gat (it) Arsch
earsmoar (it) Ohrenschmalz
earst erst
earst, foarst, yn ‘t earst; foarop zuerst; voran
earst, pas eben, erst
earste kertier erstes Viertel
earsucht (de) Ehrgeiz
eart(e) (de) Erbse
eartiids früher, vordem
earweardich ehrwürdich
easfet (it) Ösfass (das), Schöpfschaufel
easkje fordern
easkje, fergje zumuten
easten (it) Osten
Eastfrysk ostfriesisch
eastfryske skiep ostfriesische Schafe
eastlik östlich
eastside, -kant (de) ostseite (die)
eat gewaar wurde etwas gewahr werden
eat goed oertinke, ûndersykje einer Sache auf den Grunde gehen
eat goeds, goed Gutes
eat gruts etwas Grosses
eat klear ynsjen sich in klaren sein
eat ligen hjitte ableugnen
eat mei in stôk skjinmeitsje mit einem Stock etwas reinigen
eat mei lawaai bewege etwas mit Geräusch bewegen
eat net belykje, der ûnder bliuwe unterbieten
eat net ferneare kinne etwas nicht dulden
eat op in heap smite etwas auf einen Haufen werfen
eat skôgje, opnimme, besjen etwas in Augenschein nehmen
eat trochinoar dellizze durcheinander legen
eat trochinoar smite durcheinander streuen
eat útfrette, kattekwea útheve einen Strich aushecken
eat weimeitsje verlegen, verkramen
eat wyts etwas Weisses
eat) meikrije abkriegen
eat) ôfjaan ausfolgen
eat, in bytsje einigermassen
eat, wat etwas
eaz(j)e ausösen, ausschöpfen
eb(be) (de) Ebbe
ebtij (it) Ebbe
echt echt
edelstien (de) Edelstein
eed (de) Eid
eedbrekker (de) Eidbrüchige
eedgenoatskip (it) Eidgenossenschaft
eek, iik (de) Lohe (die), Gerbstoff
efkes einen Augenblick
efter hinter, hinten
efter in list sette umrahmen
efter)neikomme nachkommen
efter)neirinne nachlaufen
eftergrûn (de) Hintergrund
efterhoede (de) Nachhut
efterholle (de) Hinterkopf
efterhûs (it), efterein (de) Hinterhaus
efterlitte hinterlassen
efternei berabje übel nachreden
efternei ite nachessen
efternei, neitiid nachher
efterneifleane nacheilen
efteroan hinterher
efterskip (it) Heck
efterst hinterst
eftertsjil (it) Hinterrad
egalens (de), lykmjittigens Ebenmass
ei (de), eike (it) Mutterschaf
eibertsnêst (it) Storchennest
eide (de) Egge (der)
eidzje eggen
eig(e)ner (de) Eigentümer
eig(e)ner (de) Eigner
eigen eigen
eigenaardich, apart eigentümlich
eigendom (it) Eigentum
eigene (it) Eigene
eigenmachtich eigenmächtig
eigentlik, winlik eigentlich
eilaam (it) Schaflamm
eilân (it) Insel (die), Eiland
ein (de, it) Ende
ein(fûgel) (de) Ente
ein(ig)je, ophâlde enden, endigen
ein, ùndergong (de) Garaus
einleas endlos
einlings endlich
eintsje (it) Stumpf
eintsje, stikje (it) Endchen
ek auch
eker (de); stik boulân (it) Acker
ekonomysk wirtschaftlich
eksaminearje examinieren
elastysk elastisch
elk, elts, alleman jeder
elke moanne, ienris yn ‘e moanne monatlich
ellinde (de) Elend
ellinde (de) Jammer
ellindich, benaud elend
els (de) Ahle (die)
els, elsebeam (de) Eller (die), Ellernbaum
eltsenien jedermann
emigrearje auswandern
employee, betsjinde (de) Angestellte(r)
en und
erchtinken (it) Argwohn
erchtinkend ärgwöhnisch
erfgenamt (de) Erbe
erfgoed (it) Erbe
ergerje, nitelje ärgern
ergje, fermoedzje ahnen
erts (it) Erz
erv(j)e ( – urf – urven) erben
esk(enbeam) (de) Esche (dic), Eschenbaum
estrik; muortegel (de) glasurte Ziegelplatte
etmiel (it) 24 Stunden
ezel (de) Esel
f(oa)ral, benammen vorallem, besonders
faai; deasiik (f. minsken) verwünscht, dem Tode verfallen; todkrank
faak, faken oft, öfters
faaks, licht(wol), miskien vielleicht
faam (de); fanke (it) Mädchen
faas, stelt (de) Vase
faasje, feart (de) Geschwindigkei
fabrisearje fabrizieren
fabryk (it) Fabrik
fâd (de, f.kastiel) Vogt
fâd, foud (de, b.g. oer bern) Vormund
fakkel, toartse (de) Fackel
fal, smeet (de) Sturz
fâld(e), tear, ronfel (de) Falte, Runzel
falk (de) Falke
falle (- foel – fallen) fallen
falle (de) Falle
falsk; ferkeard falsch
famylje, sibben (de) Familie
fan von
fan âldsher von jeher
fan ‘e moarn heute Morgen
fan efteren von hinten
fan fierren von ferne
fan fierren(s) von weitem
fan foaren ôf oan von vorn an
fan messing messingen
fan no ôf von nun an
fan ‘t jier in diesem Jahre, heuer
fan ‘t keatling losmeitsje losketten
fan ‘t plak skuorre; ferskeuke verrücken
fan wêrút (‘t) von woraus
fan wjerskanten beiderseitig
fan)wegen(s) wegen
fang (de, by weeftou) Tempel (der, beim Weberstuhl)
fange (- fong – fongen) fangen
fangst (de) Fang
fangtou (it, by mûne); toailine (de) Halttau (das, bei einer Windmühle); Täutau
faninoar voneinander
fannacht heute Nacht
fannijs von neuem
fansels, út himsels von selbst
fansiden seitwärts, v.d. Seite
fanwegen(s) wegen
fanwegen(s) wegen
farber schiffbar
farderij (de) Schiffahrt
farre fahren (m. Schiff)
farre (- foer – fearn) fahren (mit Schiff)
farre (op in “Boot”) schiffen (auf einem “Boot”)
farrensfolk (it) Schiffsvolk
farrensman (de) Seemann
fartúch; reau (it) Fahrzeug
farwol (it) Lebewohl
feal, skier fahl
fean (it) Moor
fean yn kultuer bringe moorkultivieren
feanbei (de) Moosbeere
feandobbe (de) tiefes Wasserloch im Moor
feanfoarming (de) Moorbildung
feangrûn (de) Moorgrund
feanich moorig
feanlaach mei rizels en beamwoartels Torfschicht mit Fasern und Baumwurzeln
feanmuorre Moorbank
feanstof (it, út de ûnderste feanlaach) Torfstaub (der, aus der untersten Torfschicht)
fear (de, f. fûgel) Feder (die, v. Vogel)
fear(melk) (f. kij) güst (v. Kühen)
feardigens, rêdsumens (de) Fertigkeit
fearnsjier it) Vierteljahr
feart, faasje (de) Geschwindigkeit
feart; tocht, reis (de) Fahrt
fee (it) Vieh
fee fêstsette Vieh anbinden
fee yn ‘t jok spanne jochen
feemerk (de) Viehmarkt
feest (it) Fest
feestdei, hjeldei (de) Feiertag
feestjûn foar Krysttiid Festabend (der, vor Weihnachten)
feestlik festlich
feie (hy faget – fage – fage)+A1866 fegen
feint (de) Diener, Knecht
feisel, stof (it) Gefegtes, Kehricht
feit (it) Tatsache
fek (it); golle (de) Fach; Heufach
fek, hok (it, foar lytsfee, yn ‘e skuorre) Fach oder Stall für Kleinvieh, in der Scheune
fel (it), hûd (de) Fell (das), Haut (die), Balg
felling (de) Felge
fels(t) (it) Eisen enthaltender Sand
fer- , betrouwen (it) Zutrauen
fer- , op)brûke verbrauchen
fer(ge)liking (de); fergelyk (it) , oerienkomst (de) Vergleich
fer(ge)lykje; lykmeitsje vergleichen
fer(moed)soening (de) Aussöhnung
fer)boelguodzje auktionieren
fer)dek it, f. skip) Ver)deck (das, v. Schiff)
fer)duldich geduldig
fer)ien(ig)je vereinigen
fer)krije, winne erlangen
fer)langje, begearje, nedich hawwe verlangen, sehnen
fer)mije vermeiden
fer)minge vermengen
fer)minge vermischen
fer)skille, skele verschieden sein, abweichen
fer)slite verschleissen
fer)stjerre versterben
fer)stjoere, -skikke; útstjoere senden
fer)tarre zehren
fer)teltsje, ferhaal (it) Erzählung
fer)toar(k)je verdorren
fer)wiidzje, ferbreedzje weiten, verbreiten
fer)wulft (it) Gewölbe
fer)wyl(g)je welken
fer-, be-, yn-)koart(sj)e kürzen
fer-, be-, ynkoart(sj)e verkürzen
fer-, betrouwe vertrauen
fer-, betrouwen (it) Vertrauen
fer-, fuortstjoere versenden
fer-, gearrane verschmelzen
fer-, oankleie verklagen
fer-, oerjitte, slanterje vergiessen
fer-, omwikselje umwechseln
fer-, te)rotsje modern, rotten, faulen
fer-, tebûgje verbiegen, verbeugen
fer-, teknûk(el)je zerknittern
fer-, temôgje vermodern (v. Holz)
fer-, tereine verregnen
fer-, terotsje verfaulen
fer-, teskroeie versengen
fer-, tewaaie; fuortwaaie verwehen
fer-, weikringe verdrängen
fer-; oan)roere be)rühren; bewegen
fer-; ûnderhanneling (de) Verhandlung
fer-; ûnderhannelje verhandeln
ferachtinge, ferspuiing (de) Verachtung
ferachtsje, ferspuie verachten
ferantwurdzje verantworten
ferarbeidzje verarbeiten
ferbân (it) Verband
ferbân (it), gearhing de) Zusammenhamg
ferbarne verbrennen
ferbergje, ferstopje, ferside bringe verbergen
ferbetterje verbessern
ferbiede verbieten
ferbine verbinden
ferbining (de) Verbindung
ferbiningsbalke (de, yn ploege) Verbindungsbalken (der, im Pflug)
ferbiningsheak tusken de twa “Raustokke” Verbindungshaken zwischen den zwei “Raustokke”
ferbiningsizer oan ‘e fang (yn mûne) Verbindungseisen an der Fang (in der Windmühle)
ferbiningswei (de) Verbindungsweg
ferbjustere, oerstjoer verwirrt, aufgeregt
ferbjusterje; ferdwale sich verirren, verlaufen
ferbod (it) , (pl.) ferboaden Verbot (das)
ferbolgen wurde (f. wûnen) entzünden (v. Wunden)
ferbolgenens, swolm (de) Entzündung
ferbroddelje, ferriede verpfuschen
ferbroeie verbrühen
ferdiele aufteilen
ferdiele, ôfskiede abteilen
ferdigenje verteidigen
ferdivedaasje (de) Abwechs(e)lung
ferdjer (it) Verderben
ferdjipping (de, f. hûs) Stockwerk
ferdomd verdammt
ferdrach (it) Vertrag
ferdrage, ferneare; fuortdrage vertragen
ferdrinke ver-, ertrinken
ferdriuwe, ferbalje vertreiben
ferdroegje, -druie vertrocknen
ferdûbelje verdoppeln
ferdútse, ferdúdlikje verdeutlichen, verdeutschen
ferdwaan, fergrieme vertun
ferdwale sich verirren
ferdwine (ferdwûn – ferdwûn), ferswine verschwinden
fereale verliebt
ferearing; earbied (de) Verehrung
ferearje beehren
ferearje; earbiedigje verehren
ferfal (it) Verfall
ferfalle, fertsjirmje, ferwurde verkommen
ferfalle; weifalle verfallen
ferfalskje fälschen
ferfaltsje (it), tafalder (de) Glücksfall
ferfange ersetzen
ferfearje, rûdzje, rúdzje mausern, federn
ferfiere (litte) verfrachten
ferfleane, ferwaaie verflienen, fortwehen
ferfolging (de) Verfolgung
ferfolgje, eftersitte verfolgen
ferfrieze verfrieren
ferfris(k)je, opkwikke; ferfarskje erfrischen
fergean vergehen
fergean, ferrotsje (wiet) verrotten (nass)
fergean, ferrotsje; rotsje (f. flaaks) verrotten; rösten (v. Flachs)
fergean, ferwurde (droech) vermodern (trocken
fergees, foar neat vergebens
fergees, omdôch umsonst
fergif, fenyn (it) Gift
fergiftich, feninich giftig
fergiftige plant (de) Giftpflanze
fergiftiging (de) Vergifung
fergje, útdaagje herausfordern
fergonklik vergänglich
fergruting (de) Vergrösserung
fergrutsje, gruter meitsje vergrössern
fergryp (it), misgryp de) Frevel
fergryp (it), misslach (de) Vergehen
fergunne missgönnen
fergunning (de) Erlaubnis
ferhâlde verhalten
ferheare erhören
ferheare; ûnderstean, tantsje verhören
ferhiere verpachten, verheuern
ferhiere, ferpachtsje verpachten
ferhierje haaren
ferhinderje, tsjinkeare verhindern
ferhongerje; fersmachtsje verhungern; verschmachten
ferjaan (f. skuld) verzeihen
ferjaan, fergiftigje vergiften
ferjaan; weijaan vergeben
ferjilde vergelten
ferjit (it), ferjitnis de) Vergessenheit
ferjitlik vergesslich
ferjitte (- fergeat – fergetten) vergessen
ferjouwing (de) Verzeihung
ferjouwing, ferjeffenis (de) Verzeihung
ferkâldenens (de) Schnupfen
ferkâldenheit (de) Erkältung (die), Schnupfen
ferkâldenheit (de) Schnupfen
ferkâldzje, kjeld skypje erkälten
ferkeap (de) Verkauf
ferkeapje verkaufen
ferkear (it) Verkehr
ferkeardens, ferkeardichheit (de) Schlechtheit
ferkeare (mei) verkehren
ferkeare, tahâlde verbleiben
ferkenne erkunden
ferklaaid vermummt
ferklearje erklären
ferklearring (de) Erklärung
ferklinke, weistjerre verklingen
ferklomje, ferharje vor Kälte erstarren
ferkwânselje verschachern, vertauschen
ferlaat (it) kl. Schleuse
ferlade; ferstjoere verladen
ferlamming (de) Lähmung
ferlangst, begear (it) Begehr
ferlangstik (it, oan tsjettelheak), haal (it) Ansatz (der, am Kesselhaken)
ferlangsumje, bestadigje verlangsamen
ferlechje Ausflucht
ferlegen, skruten verlegen
ferlegenens, bleuens de) Verlegenheit
ferlern gean, weireitsje verlustig gehen
ferlet (it) Bedarf
ferlies (it) Verlust
ferlieze (- ferlear – ferlern) verlieren
ferline jier vergangenes Jahr
ferlinging (de) Verlängerung
ferlingje, ferlangje verlängern
ferlitte verlassen
ferlizze; útjaan verlegen
ferlof, frij (it) Urlaub
ferlof, frij (it); fergunning (de) Erlaubuis
ferlosser (de) Erlöser
ferlûke verziehen
ferlutsen; ùnbehoarlik verzogen; ungezogen
fermeagerje, ôfklaaie abmagern
fermear(der)je mehren
fermear(der)je vermehren
fermeitsje, tameitsje, tatestamintsje vermachen
ferminderig; neilittenskip; 2e bijeswarm Nachlass (der); 2. Bienenschwarm
ferminderje vermindern
ferminge, deryn lûke durchsetzen
fermoanje ermahnen
fermoanje, warskôgje vermahnen
fermoeden (it) Mutmassung, Vermutung
fermoedzje, ergje venmuten
fermôg(el)je modern
fermogen (it) Vermögen
fernaam vornehm
ferneamd berühmt
ferneatigje vernichten
fernederje demütigen
ferniele zerstören
fernieler (de Zerstörer
fernieling (de) Zerstörung
fernimme; merke (-murk – murken) merken
fernimme; oanmerke bemerken
fernoege, blier vergnügt
feroardieling (de) Verurteilung
feroardielje , ferwize verurteilen
feroaring (de) Ver)änderung
feroaring (de); libbenswannel (de) Wandel
feroarje abändern
feroarje ändern
feroarje ver)ändern
feroarje, werskeppe verwandeln
feroarsaakje verursachen
ferpeste verpesten
ferpìnie verpacken
ferpoazje, skoftsje pausieren, sich erholen
ferrêdzje austrocknen und rissig werden (v. Holz)
ferrekkenje verrechnen
ferriede verraten
ferriederlik verräterisch
ferrifelderij (de), bedroch (it) Betrügerei
ferrifelje foppen
ferrifelje überlisten
ferrifelje, bedrage beschwindeln, verkohlen
ferrin (it) Verlauf
ferrinne; ferstrike; dearinne verlaufen
ferroast(k)je verrosten
ferrotting (de), bedjer (it) Fäulnis
fers (it) Vers
fersaakje verleugnen
fersânje versanden
fersekerje ver)sichern
fersekerje, -sikerje versichern
fersette versetzen
fersette, ferplakke verlagern
fersette; feroarje; ôfskoattelje verstellen
ferside bringe verstecken
ferside, ferstoppe versteckt
fersideboartsje Verstecken spielen
fersier(j)e, fergnisje verzieren, schmücken
fersiersel (it, oan mouwe) Schmuck (der, am Armel)
fersiking, oanstriid (de) Versuchung
fersin (it) Versehen
fersjen fan versehen mit
fersjitte fan kleur, bleek wurde (f. persoanen) sich verfärben, die Farbe wechseln
gaadlik günstig, bequem
gaffel, gavel (de) Gaffel, Gabel
gaffelfoarmige tûke om by’t ploegjen de ûnkrûden (fral fiter) fan ‘t ploechizer te dwaan gabelformiges Aststück, womit man beim Pflügen Unkräuter (besonders Quecke) vom Pflugeisen entfernt
galappel (de) Gallapfel
galge (de) Galgen
galge (de, f. broek) Hosenträger
galjes (pl.) Gagel, Myrtendorn
galle (de) Galle
galmgat (it) Klangloch (das)
galmje ) gellen
galmje, klinke schallen
gâns, folle viel
gapje gähnen
gapje gähnen, hojanen
gapje; gybje jappen
garandearje garantieren
garje, sparje sparen
garnaal, grenaat (de) Garnele
gaspje zuschnallen
gast (de) Gast
gastfrij, gol gastfreundlich
gat (it), pl. gatten Loch
gatterich löcherig
gau rekke, kidelhoarnich; kroes, krol(lich) kraus, empfindlich
gau, mei gauwens baldig
gau, rêd schnell, bald, rasch
gaudief (de) Gauner
ge)brek, brekme (it) Gebrechen
ge)leard, knap gelehrt
ge)learde (de) Gelehrte(r)
ge)lokkich glücklich
ge)wicht (it) Gewicht
geal(tsje) (de, it) Nachtigall
gean (hy giet – gyng – gien) gehen
geandefoet laufend
gear (de, yn ‘t lân) Gehren
gear)foegje fugen
gear-, byinoarbine zusa!:menbinden
gear, nôch (f. iten) gar, zubereitet
gear-, nôchsiede garkochen
gearfetsje; ferienje zusammenfassen
gearhingje zusammenhängen
gearjeie, -driuwe zusammentreiben
gearkomme zusammenkommen
gearkomste (de) Zusammenkunft
gearroppe zusammenrufen
gearsiede, besoarje garkochen
gearspanning (de) Verschwörurg
gearstalle zusammenstellen, verfassen
geast (de) Geist
geast(grûn) (de) Geest
geastich witzig
geastlik geistig, geistlich
geastlike (de) Geistliche
gebearten meitsje Gebärden machen
gebetboek (it) Gebetbuch
gebiede, hjitte gebieten
gebiet (it) Gebiet
gebraden (it) Braten
gebrûk (it) Benutzung
gebrûk, brukme (it) Gebrauch
gebrûksmûglikheit de) Verwertung
gebrul, geâl (it) Gebrüll
gebyt, gebit (it) Gebiss
geduld (it), (fer)duldigens (de) Geduld
gefaar (it), need (de) Gefahr
gefaarlik, nuodlik, faai gefährlich
gefaarlik, nuodlik; eangstich, benaud gefährlich; ängstlich
gefal (it); fal (de) Fal
gefoel, fielen (it) Empfinden
gefoelich, weak empfindsam
gefolch (it) Folge
gegûns, ratteljen (it) Gesurr
gehalte (it) Gehalt
gehiel (it) Ganze
geil geil, üppig
geit (de) Ziege
geite)bok (de) Ziegebock
geitsje (it Ziegenlamm
gek, healwiis, nuver, mâl verrückt; sonderbar
gek, healwize (de) Narr; Irrsinniger
gekef (it) Gekleff
gekheit (de) Scherz
gekheit, koartswyl (de) Kurzweil
gekheit, wille (de) Spass
gekjeie scherzen
geld, fear güst, trocken (v. Vieh)
gelegen lizze oan gelegen sein an
gelegenheit (de) Gelegenkeit
gelyk; lyk gleich
gemeente (de) Gemeinde
gemeenterie (de) Gemeinderat
gemien, min gemein
gemienens (de) Gemeinheit
genede, geunst (de) Gnade
geniet (it) , nocht (de) Genuss
geniet(sj)e (- genoat – genoaten) geniessen
genoatskip, selskip (it) Genossenschaft
genôch genug
geraas, gebalt (it) Gebrüll, Geschrei
gerdyn, skerm (it) Vorhang
gerêst stelle, delbêdzje beruhigen
geroft (it) Gerücht
gerop, roppen (it) Rufen
gers (it) Gras
gers)flakte (de) Gras)fläche
gers)wjirm (de) Erd)wurm
gerskrûper (de) grüne Eidechse
gerslân (it) Grasland
gerslân (it), miede (de) Wiese
gerssprút (de), gerske (it) Grashalm
gesellich, smûk gemütlich, mollich
geskikt wêze, passe sich eignen
geskink, presintsje (it) Geschenk
geskreau, geraas (it) Geschrei
geskrift, stik (it) Schriftstück
gesnetter (it) Geschnater
gêst (de) Hefe, Bärme
gesteld wêze bestellt sein
gêsting (de) Gärung
gêstje, suorje gären
geunstich günstig
geur, smaak (de, oan ‘t iten) Geschmack
gevel (de) Giebel
gewant, gewaad, klaad (it) Gewand
gewear (it) Gewehr
gewear (it) Schiessgewehr
geweldich gewaltig
geweldich, kolossaal riesengross
geweldich, kolossaal riesig
geweldich, wanwiten(d) ungeheuer
gewelt (it); macht (de) Gewalt
geweltich, tige fûl gewaltig, sehr stark
gewisse (it) Gewissen
gewoanlik, trochstrings, ornaris gewöhnlich
gewoel (it), drokte (de) Gewühl
gewurde litte gewähren lassen
gewurde litte nachlassen
giel as goud goldgelb
giel, geel gelb
giele bouman (de) gelbe Bachstelze
giele plomp (de) Krebsblume
gielegou (de) Goldamsel
gielhûdich gelbhäutig
gielich, gieleftich gelblich
gielkoper (it) Messing
giere, geie; gûlen f. bargen gieren; schreien v. Schweine
gieter (de) Giesskanne
gimber (de) Ingwer
gisel, slach (de) Geissel
giselje, pytskje geisseln
giselsturtsje wedeln ( mit dem Schwanz)
gisje, fermoedzje mutmassen, vermuten
gisje, fermoedzje mutmassen, vermuten
gjalp, skreau (de) Schrei
gjalpe, raze gellen, schreien, jaulen
gjin (f., n.) kein(e) (f., n.)
gjin (m.) kein (m.)
gjirde (de), biezemryske (it) Rute
gjirrich knauserig
gjirrich, fûl, deun geizig
glans (de) Glanz
glânsryk glorreich
glânz(g)je glänzen
glêd glatt
glêdzje, glêd meitsje glätten
gleon glühend
glês (it , pl. glêzen Glas
glêsfinster (it) Glasfenster
gletsjer (de) Gletscher
glêzene dakpanne glaserner Dachziegel
glide (- glied – gliden), glydzje gleiten
glide, glûpe, slûpe schlüpfen
glide, sljurkje rutschen
gliderich, glysterich schlüpfrig, glitscherig
glimkje lächeln
glimme (- glom – glommen) glimmen
glinsterje glänzen, glinstern
gloede, gleonte (de) Glut
gluorje, gloarje glühen
gluorkje glimmen, leise glühen
glûpe, loere verstohlen lauern
glûpe, snappe, slûpe (litte) schlüpfen
glûpsk, fianich, falsk hinterlistig
glûpsturtsje den Schwanz hängen lassen
glydbaan foar moalsekken yn ‘e mûne Aufzug für Mehlsäcke in der Mühle
glydskje glitschen
glysterich, slibberich schlüpferig
gnabbelje, gnau(v:el)je; gnabje, gnauwe knabbern
gnabje, gnauwe nagen
gnoarje grunzen
gnobje (f. hynders) mit den Zähnen krauen (v. Pferde)
gnyskje spöttisch lächeln; grinsen
goarre, epidemy (de) Seuche
goarre, gint (de) Ganser, Gänserich
goat(t)e (de) Gosse, Rinne
goat, skoat, snjit (de) Guss
goatsgat (it) Gussloch
goatte (de, om rûchskerne) Grüppe (die, um Misthaufen)
god (de), pl. goaden; God Gott (der
goddeleaze (de) Gottlose
godgefallich gottgefällig
godstsjinstich religiös
goed by de tiid wêze Bescheid wissen
goed, bêst gut
goed; guod (it) Gut (das), pl. Güter
goeddwaander (de) Wohltäter
goede rie guter Rat
goederjousk, rynsk freigebig
goedfreed (de) Karfreitag
goedich, guodlik gütig, gütlich
goedkeap wohlfeil
goedleauwich leichtgläubig
goedmoedich gutmütig
goendei ! guten Tag !
goes (de) , (pl.) gies, guozzen Gans (die), pl. Gänse
goffe(r)t, lompert (de) Grobian
gol freigebig, jovial
golfstream (de) Golfstroom
golle” foar nôt Lagerraum für Getreide
gong (de) Gang; Korridor
gong)hout (it) Grabensteg
gongelstôk (de) Spazierstock
goud (it) Gold
goudgraver (de) Goldgräber
goudkoarts (de) Goldfieber
goudstik (it) Goldstück
goudtsjeblom (de) Goldblume
gr. amer ( de) gr. Eimer
gr. bondel flaaks (de) gr. Flachsbündel
gr. nôtharke (de) gr. Getreideharke
graach lije meie gern haben, lieben
graad (de) Grad
graafplak (it, f. turf) Torfgrube
grabbelje grabbeln
grânzich, noartsk brummig, misslaunig
grappich, bizich, potsich putzig, schnurrig
grave (- groef – groeven) graben
graver, doller (de) Gräber
graverij, myn (de) Gräberei
greauwen (pl.) Griebe
grêf (it) Grab
grêfstee (it) Gräbstätte
grêfstien (de) Grabstein
grêft (de) Gracht (die), Graben
greide, finne (de) Weide
greidegebrûk (it) Weidebenutzung
greidlân (it) Grasland
grenen, greinenhout (it) Kieferholz
greve (de) Graf
grevel (de), bytsje (it) Wenigkeit
grieme, bargje, puozje schmutzen, verschütten
grien grün
grien) beantsje (it), tusearte (de) Busch-, Zwergbohne
grien; greidlân (it) Grün; Wiesenland
grienje grünen
griente (de) Gemüse
grif (it) Schieferstift , Griffel
griis, grau, skier grau, greis
gril(k) (de, fûgel) Strandläufer
gril, grize (de) Grausen
gril, grize, bibberkoarts (de) Schauder; Fieberfrost
grimmitich verbittert
grine (f. fee) nach Futter brummen v. Kühen
grinsline, swette (de) Scheidelinie
grinssleat, skiedingssleat (de) Grenz-, Scheidegraben
gripe, grape, pakke, fetsje greifen, fassen
grippel, groppe (de) kl. Abwässerungsgraben
grippelje, fuorgje Furchen im Land machen
grippelje, gropje anlegen v. “Grùppe”
grize, gnyskje grinsen
groat meitsje Grütze machen
groat, grôt (de) Grütze
groede (de); nerf (f. lear) Narbe
groetnis (de) Gruss
groetsje, deisizze grüssen
grommelich, prottelich verdriesslich, ärgerlich
groppe (de, yn ‘t bûthús) Kuhstallgraben
grou meald nôt Schrot
grou, bot grob, dick
groubynt (it) Verbindungsbalken (der, zwischen den Pfosten in der Scheune)
grouje, grize, grilje, huverje, rydboskje grausen
grouwe stôk (de) dicker Stock
grûn (de) Grund
grûndearje, stiftsje gründen
grûnekkich dicknackig
grûnsê (de) Grundsee
grûnseadde (de) Grundsoden der
grûnstof (de) Rohstoff
grut gross
grut)sprekke (- spriek – sprutsen) gross) sprechen
grute kladde (de) Klette
grute nút, wâlnút (de) Walnuss
grute skuordoar (de) Grosstür (die, im Bauernhaus)
grute wei, hearbaan (de) Heerstrasse
grute wei, hearbaan (de) Heerweg
gruter grösser
grutsk hoffärtig
grutsk stolz
grutsk; aardich goed hochmütig, stolz; ziemlich gut
grutsk; kein stolz; herrisch
grutskens (de) Hoffart
grutte, gruttens (de) Grösse
grutter grösser
Gryksk griechischz
gûl(d)erich weinerlich
gûlbek, grynder (de) Heulpeter
gûle, skrieme heulen, weinen
gunne gönnen
gûnzje summen
guod (it); besitting (de) Güter (pl.); Güterbesitz
guozzegebraden (it) Gänsbraten
gurdle, mulbân (de) Gürtel, Gurt
gybje (f. seil) umschlagen v. Segel
gychelje, gibelje kichern
gyk (de) Gig
gymnastykje turnen
ha(e)st Hast, Eile
haad (it) Haupt
haad (it) Haupt
haadbewiis (it) Hauptbeweis
haaddiel (it) Hauptteil
haadman (de) Häuptling
haadsaak (de) Hauptsache
haadstêd (de) Hauptstadt
haaier, ûngetider (de) Heumacher
haal, harrel (de) Halm
haalmês (it) Zugmesser
haast, gystenens (de) Hast
haatsje hassen
hage (de) Hecke (die), Zaun
hagebeien (pl .) Mehl-, Weissdornbeeren
hagedis (de) Eidechse
hagedoarn (de) Weiss-, Hagedorn
hagelkerl (de) Schrotkorn
hakje hacken
hakke (de) Ferse (die); Absatz (der) v. Schuh)
hakke bargefleis (it) Mett, Wurstfleisch
haksel, hakstrie (it) Häcksel
hakstik (it, f. sok) Fersenstück (das, v. Socke)
hâld (it) An)halt
hâlde (- houd – houden) halten
hals (de) Hals
hammer (de) Hammer
hammerje hämmern
hammerslach (it) Hammerschlacke
hân (de), pl. hannen Hand
hânbree (it) Handbreite
handel, hannel (de) Handel
handelje, hannelje handeln
handelsfloat (de) Handelsflotte
handelsman (de) Händler
handelsreis (de) Handelsfahrt
Handelsstêd (de) Handelsstadt
handelswaar (de) Handelsware
handich, feardich, rêdsum, tûk geschickt
handoek (de) Handtuch
hânfet (it, f. swurd) Schwertgriff
hanfol (it) Handvoll
hang, hinge (de, f. doar) Türangel
hangizer (it, boppe it fjoer) Hängeisen (das, über das Feuer)
hannel)wize (de) Verfahren
hânsel (it) Handgriff
hânsel, hânfet (it) Griff
hânskrobber (de) Heidebürste
hantearje; drok dwaande wêze hantieren
hantsjettel (de) Koch-, Wasserkessel
hantwurk; hânwurk (it) Handwerk, Gewerbe
har ihr, sie
har(r)ich, moudich trocken (v. Moor), flugsandig
har)spit (it) Dengelamboss
har; him; jin; inoar sich
harhammer (de) Dengelhammer
harje dengeln
harkehaad (it); frisselwurk fan tûken foar’t fersterkjen fan ‘e wâlskanten Querbalken (der, am Rechen); Uferbefestigung aus Zweigenflechtwerk
harker (de) Horcher
harkje horchen, lauschen
harnas (it) Harnisch
harp (de) Harfe
harren, oan har ihnen, sie
hars (it) Harz
harsens (pl.) Gehirn
hart (it) Hirsch
hartoch (de) Herzog
hast, benei bald, fast
hastich, gysten hastig
hastich, gysten, rimpen hastig, eilig
hate (adj.) verhasst
hate (de) Hass
hauk (de) Habicht
haven (de) Hafen
haven (de) Hafen
haven)haad (it) Hafendamm
hawwe (do hast, hy hat – hy hie, wy hiene – hân) haben
hawwerich habgierig
hazze (de) Hase
hazzemûle (de) Hasenscharte
hazzenút (de) Haselnuss
hea (it) Heu
hea)foarke (de) Forke
heafoarke (de) Heuforke
heak (de), pl. heakken Haken
heak om’t hea fan ‘e souder te lûken Haken, womit das Heu vom Boden heruntergezogen wird
heal halb
healbroer; kalfbroer Stiefbruder
healmoanne Halbmond
healrûn halbrund
healsuster; kalfsuster (de) Stiefschwester
healwei auf halbem Wege
healwiis töricht, närrisch
healwiizje, jin tjirgje sich albern betragen
healwizeling, gek (de); peal mei dwersstokken njonken de hurd Narr, Geck (der); Pfahl mit Querstocke neben dem Herd
hean (de, pl.) Simse
hear (de) Herr
hear(r)e; behear(r)e hören, gehören
hear, leger (it) Heer
hearlik herrlich
hearring (de) Hering
hearsker (de) Herrscher
hearskippij (de) Herrschaft
hearskje herrschen
hearsksuchtich, bazich herrisch
heas heiser
heasouder (de) Heuboden
hechtsje, fêstmeitsje heften
hechtsje, kleevje; oanspraaklik wêze haften
heech boulân (it) hoch gelegenes Ackerland
heech oprize ragen
heech stik greide by ‘t doarp hochgelegenes Stück Grasland beim Dorf
heech; omhegen hoch
heechdútsk hochdeutsch
heechfean (it) Hochmoor
heechlizzend hochliegend
heechmis (de) Hochamt
heechstens höchstens
hefearm (de, fral yn weeftou) Hebel (der, besonders im Webstuhl)
heft (it) Heft (das), Griff
heger höher
hegerein (de) Hochgestellten
heibel meitsje, oangean Kalmus (der)
heide (de) Heide
heide (de) rechte Heide
Heidebiezem (de) Besen (der, v. Heide)
heideljurk (de) Heidelerche
heiden; segeuner (de) Heide; Zigeuner
heidensk heidnisch
heil (de) Hagel
heil (it) Heil
heiland (de) Heiland
heilje hageln
heilstien, -kerl (de) Hagelkorn
heislik, fûl heftig, stark
heit (de) (oansprekfoarm) Vater, (anredeform) Papa
heit, faar; skoanheit (de) Vater; Schwiegervater
heitelân (it) Heim
heitelân (it) Vaterland
hekse-, aksebile (de) Axt
heksetsjettel, dusoarder (de) Hexenkessel
hel (de) Hölle
helder, klear hell, klar
heldersjende (de) Hellseher
heldersjende (de) Hellseher
helicoptère (de) Hubschrauber
helje holen
helm (de) Helm
helmhout (it) Helmstock
helmstôk (de) Helmholz
help (de) Hilfe
help(er) (de) Helfer
helpe (- holp – holpen) helfen
helpleas hilflos
helptroepen (pl.) Hilfstruppen
helsk, dealsk höllisch
helspoarte (de) Höllenpforte
helt (de) Held
helte (de) Hälfte
helter (it) Halfter
herberch (de), weardshûs (it) Herberge (die), Wirtshaus
herberchlibben (it) Wirtshausleben
herberge (de), weardshûs (it) Gasthaus (das), Gasthof
herberge, kroech (de) Schenke
herbergje beherbergen
herne (de) Winkel
hert (it) Herz
hertlik herzlich
heul(j)e, gearspanne mei … zuhalten, verschwören mit …
heup(e)bonke (de) Hüftbein
heupe, skammel (de) Hüfte
heuvel, hichte (de) Hügel
hichte (de) Höhe, Anhöhe
hichte fan ien turfstek (mjitte by ‘t turfgraven) Tiefe von einem Torfstich (Mass beim Torfgraben)
hiel, heel Heideschaf
hielendal genêze ausheilen
hielendal ryp wurde ausreifen
hielje, genêze verheilen, genesen
hielje, heelje, genêze heil, ganz
hielje, tichtgean zuheilen
hieltyd, hieltiten jedesmal
hiem (it) Hof
hier (it) Haar
hier (it); hierren (pl.) Haare
hier, pacht (de) Miete, Heuer
hierbreed (it) Haaresbreite
hiere mieten, heuern
hiere, pachtsje pachten
hierjild (it) Mietgeld
hierknoedel (de) Haarknoten
hierkontrakt (it) Pachtvertrag
hierlok, tûfe (de) Haarlocke
hierrich haarig
hikke (de) Weidentor
hikkelje hecheln
hillich heilig
hillich ferklearje heilig sprechen
hillige heilige
hillige heilige
hillige (de) Heilige
hillige, hillich geheiliget
him ihm, ihn (sg.)
him ôfspylje, barre vor sich gehen
himd (it) Hemd
himd (it) Unterhemd
himel (de) Heimatland
himelfeart (de) Himmel
himelsk Himnelfahrt
himmel sauber, nett, reinlich
himmelje; jin opsier(j)e, opsnolkje reinigen; sich aufputzen
himp (de) Hanf
himpnettel (de) Hanfnessel (die), Hohlzahn
hin (de) Henne (die); Huhn
hinder, beswier (it) Hindernis
hinderje, lette; fer-, behinderje, belette hindern
hingje hangen; hängen
hinkje humpeln
hinkje, hinkelje hinken
hinne hin
hinne en wer hin und her
hinne)pyk (de) Küken
hinne-, fuortgean hingehen
hinnefuorje füttern (v. Hühner)
hinnehok (it) Hühnerstall
hinneljedder (de) Hühnerstiege
hinnenêst (it) Hühnernest
hinnerik (it), hinnestôk (de) Hühnerstange
hinnesouder (de) Hühnerstiege
hippe, hip(pel)je hüpfen
hispel, haspel (de) Haspel
hispelje, haspelje haspeln
histoarysk geschichtlich
histoarysk historisch
hja (f. sg.) sie (f. sg.)
hja (pl.) sie
hjeldei (de) kirchl. Festtag
hjeljûn (de) Feierabend
hjelt(e) (de) Griff (der, v. Spaten, Schaufel)
hjerst (de) Herbst
hjerst(nacht)froast de) Herbstfrost
hjerstich herbstlich
hjerstsinne (de) Herbssonne
hjidde (de) ausgekämmtes Flachswerg
hjir en dêr hier und da
hjir of dêr hier oder da
hjir(re) hier
hjirbringe herbringen
hjirby hierbei
hjirfoar hierfür
hjirhinne stjoere, komme litte herschicken
hjirmei hiermit
hjirmei, -fan, -troch hierdurch
hjit heiss
hjitkop (de) Hitzkopf
hjitte(ns) (de) Hitze
hjitte, befelje befehlen
hjitte, hite ( – hiet – hiten) heissen
hjitter heisser
hjoed heute
hjoeddeisk heutig
hjouwer de) Hafer
ho(u)! halt!
hoale (de) Grotte
hoalje, bewuolje hüllen
hoanne (de) Hahn
hoannebalke (de) Hahnenbalken
hoarizon (de) Horizont
hoarn (it, de) Horn
hoarnbij, (hynste)brims (de) Hornisse
hoarne (de, f. best) Horn (das, v. Tier)
hoarnkeatling (it) Vieh-, Kuhkette
hoarnwiif (it), hoarnmoer, goedfrou (de) Hebamme
hoarte, skuorre; ferskeuke rücken
hoas (de), pl. hoazzen Strumpf
hoas (de, f. wetter), pl. hoazen Wasser)hose
hoasbân (de) Strumpfband
hoast (de), hoastjen (it) Husten
hoastje husten
hoe (‘t) wie
hoed (de) Hut
hoeden bedächtig
hoeden, foarsichtich vorsichtig
hoedenens (de) Umsicht
hoedenens, foarsichtigens (de) Vorsicht
hoeder (de) Hirt
hoef, hoech, hoof (de) Huf
hoefizer (it) Hufeisen
hoefolle wieviel
hoege brauchen (nur bei Verneinung)
hoeke (de, yn keamer, lân) Ecke (die, im Raum, Gelände)
hoeke, herne (de) Ecke
hoekhâlde standhalten
hoekspyn (it) Eckschrank
hoe’n, hokker was für ein
hôf; hiem (it); pleats (de) Hof
hôfdo (de) Waldtaube (die)
hoflik, fatsoenlik höflich
hôftsjerke (de) Hofkirche
hok (it) Hütte
hokker dan ek irgendein
hokker; somlike welche(r), welch(es); einige, etliche
hokling (it) Jährling
hol hohl
hol (it), hoale (de) Höhle
holder (de) Hummel
holder; broed bij (de) Drohne
holdoek (de) Kopftuch
holle; kop (de) Kopf (der), Haupt
holte (de) Höhlung
honger, hûnger, skroei (de) Hunger
hongerich, roppich hungrig
hongerje, hongerlije; smachtsje hungern; schmachten
honk, thús (it) heilen
hoopje hoffen
hope, ferhopinge, ferwachting (de) Hoffnung
hopwynsels (de, pl.) Hopfen
horizontale dakbalke (de, op ‘e muorre) waagerechter Dachbalken (der, auf der Mauer
horloazje (it) Taschenuhr
hotsje, skerpje wetzen
hotte, wette (de) Wetzstein
houk, skoffel (de) Hacke (die)
houkfrucht (de) Hackfrucht
houlik (it) Heirat, Ehe
hout (it) Holz
hout)draaier (de) Drechsler
hout)fykje schnitzen
hout-, seachmûne (de) Sägemühle
hout-, wâldsnip (de) Waldschnepfe
houtakster (de) Eichelhäher
houten amer (de, op skip) hölzerner Eimer (der, auf Schiff)
houten hûs [it] Holzhaus
houten sket, beskot (it) Verschlag
houtene bal (de, foar ‘t “Kallen”) Holzkugel (die, zum “Kallen”)
houtene kraan hölzerner Hahn, Zapfen
Houthannel (de); houtstek (it) Holzhandlung
houtpylk (de) Zinnkraut
houtskoal (de) Holzkohle
houtsnip (de) Waldschnepfe
houwe mei heksebile hauen mit Axt
houwiel (it) Picke
hûch (de) Halszäpfchen
húchelder (de) Heuchler
hûd (de), fel (it) Haut
hûdfin, pûst (de) Finne
hûkearzje kauern
hûkearzje niederkauern
húl (de, f. nôt) Hülse (die, v. Getreide)
hulst (de) Stechpalme
hûn (de); hurdstel (it) Hund (der); Herdgarnitur
hûndert hundert
hûnderten (pl.) Hunderte
hûnebei (de) schwarzer Nachtschatten
hûnehok (it) Hundehütte
huning, hunich (de) Honig
huningopbringst (de) Honigtracht
huningskiif (de) Honigwabe
húnsk höhnisch
hûnsstjerre (de) Hundsstern
hurd hart
hurd (de) Herd
hurd fuortstowe; peilje, bedjipje pfeilen; peilen
hurddrave, drave rennen, schnell laufen
hurddraven (it) Wettlauf
hurde bûde (de) harte Beule
hurde bûde (de); stôk harte Beule (die); Stock zum “Kuusesloon”; Teufel
hurdrinne rennen, schnell laufen
hurdzje ab)härten
hûs (it), pl. huzen, hûzen Haus
hûs foar (de) boaden Gesindehaus
húsdoar (de) Haustür
húshâlding (de) Haushaltung
húshâldster (de) Haushälterin
húshimmelje gross reinemachen
húske (it) Häuschen
húslok (it) Hauswurz
húslok (it) Hauswurz
húsmanje hausen
húsrie (it) Mobilien
hússkille (de) Hausschelle
húswurk (it, f. froulju) Hausarbeit
huverje; grize schaudern
huzebou (de) Wohnungsbau
hy komt deroan er kommt heran
hy, hij; er er
hymje (f. minske) keuchen (v. Mensch)
hynder (it) Pferd
hynst (de) Hengst
hynste)rip (it) Raufe
hynste)rosse striegeln
hynstebiter (de) Glaser (der), Pferdefliege
hynstebiter (de) Libelle
hynsteblom (de) Kuhblume (die), Löwenzahn
hynstefôle (de) Hengstfüllen
hynstegereid (it); beage (de) Pferdegeschirr
hynstekop (de) Pferdekopf
hynstetúch (it) Pferdegeschirr
hynstich, willich wêze (f. merjes) brünstig sein (v. Stuten)

 

De  letters I oant Z yn PDF